ผมได้มีโอกาสใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดความรู้และประสบการณ์ของผู้ที่ทำงานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งพยาบาล แพทย์ อาสาสมัคร และผู้นำทางศาสนา เมื่อมกราคมปีที่แล้วให้เครือข่ายพุทธิกา ซึ่งมีหลวงพี่ไพศาล วิสาโลเป็นองค์ประธาน 

 หนังสือที่เกิดจากการรวบรวมความรู้จากประสบการณ์ในบริบทแบบไทยๆดังกล่าว ผมช่วยเป็นบรรณาธิการร่วมกับพี่โอ๋ อโนทัย เจียรสถาวงศ์ มีชื่อว่า..บทเรียนจากผู้จากไป
 ลองหาอ่านดูนะครับ
 </div><div>
</div>