วันที่ 24 - 27 มกราคม 2550 นี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. ได้จัดโครงการศึกษา ดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้กัน     (km) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ร่วมเดินทาง ประมาณ 40 คน เป็นหัวหน้าหน่วย/งานสำนักงานคณบดี/โรงพยาบาลทันตกรรม และธุรการภาควิชา จะเป็นการจับคู่แลกเปลี่ยนกัน เช่น การเงิน มน. กับ การเงิน มข. เป็นต้น แล้วสรุป AAR จัดทำเป็นรายงาน และนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯต่อไป