สวสดีปีใหม่ค่ะ   ท่านผอ.บ้านเกาะคา 

       หลังจากที่กลับมาจากงานมหกรรมแล้วครูสำราญและดิฉัน(ครูแต้ว)

เปิดดููบล๊อคของท่านมาตลอดส่วนตัวดิฉันเองเขียนบล๊อคไม่ค่อยเก่ง

จึงไม่มั่นใจที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านเพราะเมื่ออ่านบันทึกของท่าน

แล้วท่านเขียนน่าอ่านและน่าสนใจในบ้างส่วนพร้อมที่จะนำมาปรับใช้กับงาน

กศน.เมืองนครศรี ฯ

     ดิฉันในฐานะครูอาสาฯตัวเล็กๆคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ี่คิดว่าถ้าหัวหน้าภาคส่วนหลายๆหน่วยงานยอมถอดหมวกแล้ว

หันมาส่งสริมสนับสนุนผู้น้อยในหน่วยงานให้ขับเคลื่อนงานโดยใช้KM

เป็นเครื่องมือแล้วจะสุดยอดของการพัฒนาชุมชนในทุกพื้นที่

    ข้าผู้น้อยได้แต่ฝันแต่อยากให้ฝันเป็นจริงจึงขอฝากให้ท่านผูู้้

ทรงคุณวุฒิช่วยผลักดันให้ด้วยค่ะ  ขอบพระคุณมาก ๆ.......ค่ะ