กิจกรรมก่อนปีใหม่ของสำนักงานประกันคุณภาพคือ การรอคอยด้วยความใจจดใจจ่อว่าจะได้รับ (ร่าง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เพื่อ...ประมวลผลการประเมินร่วมกับผลการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2547/ปีงบประมาณ 2548...แล้วก็นำไปพัฒนาต่อ...เพราะนโยบายการบริหารงานของมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการนำข้อเสนอแนะทั้งหลายแหล่จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้สละเวลามาตรวจเยี่ยมไปพัฒนาต่อ  และมีการต่อยอดเรื่องการพัฒนา Best Practices ด้วย   ระหว่างรอ ท่านผช.ประกันคุณภาพและบุคลากรของสำนักงานฯก็คุยเรื่องตัวบ่งชี้ที่จะใช้สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของปีการศึกษา 2549 ด้วย  ได้บทสรุปมาระดับหนึ่งว่า จะยึดการรายงานผล 48 ตัวบ่งชี้ของ สมศ. และพัฒนาเพิ่มตามภารกิจและบริบทของมหาวิทยาลัยอีกเล็กน้อย เพื่อไม่เป็นภาระแก่คณะ/หน่วยงานมากเกินไป  เพราะขณะนี้ก็ใกล้จะสิ้นปีการศึกษา 2549 แล้ว....ส่วนปี 2550 ก็มีแผนการพัฒนาตัวบ่งชี้อยู่แล้ว ค่อย ๆ เล่าแล้วกันนะคะ

 เปิดทำการหลังปีใหม่ก็ได้รับข่าวดีจาก รศ.จันทนี  เพชรานนท์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกได้เมล์แจ้งผลการประเมิน บทที่ 1 มาให้ตรวจสอบข้อมูล  ขณะนี้สำนักงานฯกำลังสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับผู้ประเมิน  คิดว่าอีกไม่เกิน 1 สัปดาห์จะได้รับรายงานแบบเต็มฉบับให้ทุกคณะ/หน่วยงานได้ช่วยอ่านด้วย  ...