ครม. ตั้ง ศจพ. แก้ปัญหาความยากจนแทน ศตจ.

  ติดต่อ

  ครม. ตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. มีหน้าที่วางแนวทางมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจน ให้โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม   

            ครม. ตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) แทน ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.) ขึ้นตรงต่อ กอ.รมน. มีหน้าที่วางแนวทางมาตรการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล และบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจน ให้โปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม

            นางเนตรปรียา ชุมไชโย ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี วานนี้ (3 ม.ค.) ว่า ที่ประชุมมีมติจัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ขึ้นตรงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และให้ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (ผอ.รมน.) เป็นผู้อำนวยการ ศจพ. ด้วย ทำหน้าที่กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์ รวมทั้งการวางแนวทาง มาตรการกำกับดูแลตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมถึงการดำเนินการสั่งการเร่งรัดกำกับดูแลติดตามประเมินผล ที่สำคัญคือการบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาความยากจน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีความโปร่งใส ประหยัด เป็นธรรม มุ่งเน้นเพื่อขจัดความยากจน และพัฒนาชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุขยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุล และความพอดี ภายใต้หลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนางเนตรปรียา กล่าว

            นางเนตรปรียา กล่าวว่า นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ดำเนินการแล้ว ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมุ่งที่จะแสวงหาความร่วมมือจากภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการดำเนินงานด้วย เพื่อขจัดความเอารัดเอาเปรียบทางสังคม และคนจนในทุก ๆ ด้าน และให้คนจนมีโอกาสทางการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาความยากจนต่อเนื่องจากศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน (ศตจ.) ที่แก้ไขปัญหาไปได้ระดับหนึ่งแล้ว และต้องหยุดชะงักลง เมื่อมีการ เปลี่ยนแปลงรัฐบาลชุดใหม่

คม ชัด ลึก : 4 ม.ค. 50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 70794, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-07 14:12:07+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบท

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)