1 .  เราควรเคารพนับถือต่อผู้อื่นแล้วผู้อื่นก็จะเคารพนับถือต่อเรา             2 .  จงอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัว  การเห็นแก่ตัวย่อมประสบภัยอันตรายนานาประการ             3 .  การที่เราอาศัยโชคชะตาหรือจะสู้ความสามารถของตนเองได้             4 .  ระยะทางก็ยังพิสูจน์กำลังของม้าอยู่ตราบใดกาลเวลาก็ยังพิสูจน์จิตใจคนอยู่ตราบนั้น             5 .  การสร้างคุณงามความดีนั้นต้องเว้นขาดจากการทำบาปและยังไม่คิดทำบาปอีกด้วย             6 .  การเกิดมาเป็นคนต้องพยายามทำดีที่สุดตามกำลังความสามารถแห่งตน             7 .  ไม่มีสิ่งใดที่ทำแล้วจะไม่พบความสำเร็จหากเรามีความขยันอดทน             8 .  ความมีมารยาทที่ดีงามต่อเพื่อนมนุษย์เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งใด ๆ             9 .  ยามใดเมื่อเรามีอำนาจแล้วอย่าเหลิงและยามเมื่อเรามีความสุขก็อย่าหลงระเริง

ด้วยความปรารถนาดี  

 จาก... umi