จากผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพช่องปากในปี 2549 อ่านเรื่องได้ที่นี่ค่ะ

ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมฯ ที่ผ่านมา ให้ข้อสรุปได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนให้เกิดการดำเนินงาน ในชมรมผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุเอง และผู้สูงอายุบางพื้นที่ ยังสามารถถ่ายทอดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ให้กับบุคคลกลุ่มอื่นในชุมชนได้ด้วย

โครงการในปี 2550 ที่คุยกันเบื้องต้น มีเป้าหมายใน 2 กลุ่ม ค่ะ คือ กลุ่มผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ และ กลุ่ม Caregiver ซึ่งจะพบได้ในงานเยี่ยมบ้าน ของโรงพยาบาล หรือ PCU

มีข้อเสนอต่อการดำเนินงาน ในหลายกิจกรรม อาทิเช่น

  • ควรมีการพัฒนาต่อเนื่อง จากชมรมต้นแบบ เป็นศูนย์การเรียนรู้
  • ควรมีการรวบรวม cost เพื่อเป็นข้อมูลความต้องการการสนับสนุนด้านการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปาก
  • ควรมีการประเมินผลในภาพรวมของสมาชิกกลุ่ม
  • การดำเนินงานในพื้นที่ ควรมองหาเครือข่าย เพื่อทำงานร่วมกัน
  • การขับเคลื่อนของกิจกรรม อาจมองกลุ่มกิจกรรมในชมรมที่ทำมาแล้ว เช่น งานโภชนาการ

เรากำลังจะเริ่มขับเคลื่อนโครงการในปี 2550 นับแต่นี้ละค่ะ ...