จากผลการประเมิน Workshop การจัดการความรู้สู่หอพักนิสิตนักศึกษาวันที่ 24 ธันวาคม 2549  โดบเก็บแบบสอบถามจากนิสิตนักศึกษาผู้เข้าอบรมจำนวน 69 คน พบว่านิสิตนักศึกษาได้ชื่นชมความสำเร็จซึ่งกันและกันมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.30

 รองลงมามีความสัมพันธ์และได้ประสบการณ์การทำงานจากเพื่อน เก็บรวบรวมความรู้จากประสบการณ์ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 และ 4.20 ตามลำดับ  การบริหารจัดการเรื่องเวลาต่ำสุดที่ค่าเฉลี่ย 3.54 (นิสิตนักศึกษาต้องการให้จัดเวลา 1 คืน 2 วัน) 

  นิสิตนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ครั้งนี้ดังนี้

  เป็นการจุดประกายให้นิสิตนักศึกษาริเริ่มการจัดการอย่างมีแบบแผน    ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี   เพิ่มจำนวนวัน  และจำนวนเกมส์ละลายพฤติกรรม  และจัดสถานที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมดยจัดลักษณะเข้าค่าย  พัฒนาและสร้างเครือข่ายกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก การอบรมครั้งนี้มีความสนุกสนานและสร้างสัมพันธ์