เนื่องในวันที่ 17 เดือน กุมภาพันธ์  2550 จะมีการจัดงานบุญประจำปีขึ้น...ที่วัดบ้านด่านทองหลาง ต.โตนด อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา มีมหรสพมากมาย อาทิ มวย การละเล่นพื้นเมือง การละเล่นจากเครื่องต่าง ๆ และมีการออกแสดงสินค้าพื้นเมืองและสินค้าท้องถิ่นมากมาย ซึ่งจะลืมไม่ได้คือ...ทางคณะกรรมการจัดงานได้เชิญ

วงดนตรีของ ศิริพร   อำไพพงษ์มาแสดงด้วย อย่าลืมและอย่าพลาด...........