เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๙ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อมได้เชิญไปพูดคุยเล่าเรื่องการทำงานของฝ่ายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยในวันนั้นมีสมาชิกจำนวน ๑๕ คน จากสมาชิกทั้งหมดของสำนักงาน ๑๗คน โดยผมแจ้งว่าจะเป็นการสนทนาเล่าเรื่องอย่างไม่เป็นทางการ ส่วนหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่ผมทำงานมาลอด ๒๐กว่า ปี ผมเริ่มด้วยเรื่องการรู้จักองค์กร ของเราก่อนเข้ามาทำงาน โครงสร้างเป็นอย่างไร เราจะมาทำหน้าที่ในส่วนใด ขององค์กร หน้าที่ของฝ่ายสนับสนุน สรุปคือสนับสนุนทุกเรื่องให้ผู้อื่นหรือผู้ที่รับงานต่อจากเราสามารถทำงานได้ ทำงานให้ได้บรรลุเป้า การที่สนับสนุนให้เก่งนั้นต้องมี ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ทัศนคติเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นปัจจัยหลักของการทำงานเนื่องจากการให้บริการทีดีนั้นเป็นอย่างไร เน้นในเรื่อง การมุ่งเน้นบริการ ตามCORE COMPETENCY ของมหาวิทยาลัย โดยยกตัวอย่างเรื่องการให้บริการ ที่ผู้ขอบริการ ส่งเอกสารมาไม่ถูกต้อง แล้วส่งคืน โดยมุมมองที่ว่าการส่งคืนแสดงว่าเราไม่สามารถทำให้ผู้รับบริการเข้าใจได้ เราต้องมาปรับปรุงแก้ไขงาน ของเราว่าควรจะทำอย่างไร จึงจะไม่ส่งคืน เรื่องที่สองการเรียนรู้ในงานที่รับผิดชอบในระดับที่สามารถ ตอบคำถามและเสนอแนะได้ ต้องรู้จักการให้กำลังใจตัวเองและการเพิ่มไฟ ใฝ่เรียนรู้ ทำงานให้สนุก เราต้องทำงานเชิงรุก ไม่ใช่รองานเข้ามา ทำให้เรารู้สึกว่าถูกใช้งาน แต่ทำงานไปข้างหน้ามีแผนงานจะทำงานให้ได้สนุกและมีความสุขกับการทำงาน และแนะนำให้สำนักงานเลขาเอากระบวนการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนางานสำนักงานเลานุการ ซึ่งจะทำให้สำนักงาน มีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้น สุดท้ายจบลงด้วย ธรรมมะคือหน้าที่ ของท่านพุทธาส