ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ มกราคม ๒๕๕๐ จะมีการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง Asian Simulation and Modeling (ASIMMOD) ครั้งที่ ๒ ที่โรงแรมเชอราตัน อ.เมือง จเชียงใหม่

จัดโดยภาคีหลายหน่วยงาน

๑. มูลนิธิโครงการหลวง

๒. กรมวิชาการเกษตร

๓. มูลนิธิวิทยาศาสตร์เกษตร และ 

๔. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มีข้อมูลรายละเอียดที่ http://www.mcc.cmu.ac.th/ASIMMOD2007

 

พบกันครับ

อรรถชัย, เชียงใหม่