บันทึกไว้สอนตน         1 . คนมีธรรมย่อมรุ่งเรือง  คนถืออำนาจย่อมเสื่อม        2 .  พันคนก็มีเรื่องทุกข์พันอย่าง  และมีทุกข์ไม่เหมือนกันสักคน         3 .  ความรีบร้อนมักนำความผิดพลาดมาให้เสมอ         4 .  ความหวั่นกลัวเป็นอุปสรรคของการสร้างคุณธรรมทั้งมวล         5 .  จิตที่ยึดมั่นในพุทธธรรมจะไม่มีมารปีศาจมารบกวน        6 .   ผู้สูญเสียความซื่อสัตย์เหมือนสูญเสียแล้วซึ่งทุกสิ่งทุกอย่าง         7 .   โชควาสนาติดตามคนกล้า  เคราะห์กรรมตามหลังคนขลาด         8 .   ครอบครัวจะรุ่งเรืองอยู่ 2 ประการ  คือ ขยันกับประหยัด

        9 .   คนที่มีปัญญาเห็นแก่ตัวสู้คนโง่ทำเพื่อส่วนรวมไม่ได้

        ด้วยความปรารถนาดี

จาก...umi