คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตจุฬา ฯ

1. ด้านสติปัญญาและวิชาการ ประกอบด้วย
      1.1 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เรียน
      1.2 ความคิดสร้างสรรค์
      1.3 ความใฝ่รู้
      1.4 การมีวิสัยทัศน์
      1.5 ความสามารถในการสังเคราะห์และวิเคราะห์


2. ด้านทักษะและวิชาชีพ ประกอบด้วย
       2.1 การใช้ภาษาไทย
       2.2 การใช้ภาษาอังกฤษ
       2.3 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
       2.4 การมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
       2.5 การบริหารจัดการ
       2.6 การทำงานในสังคมต่างวัฒนธรรม


3 ด้านคุณธรรม ประกอบด้วย

       3.1 ซื่อสัตย์สุจริต
       3.2 มีวินัย เคารพกฎ ระเบียบและกติกาสังคม
       3.3 มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
       3.4 มีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต


4. ด้านสังคม ประกอบด้วย
       4.1 รับผิดชอบตนเองและตระหนักในบทบาทของตนเองต่อสังคม
       4.2 เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

       ผมมองว่าที่เขียนมานี้ดีมาก     แต่ด้วยข้อจำกัดของการเขียนเป็นตัวหนังสือ     ทำให้ได้คุณลักษณะที่แยกส่วน     ในชีวิตจริง คุณลักษณะเหล่านี้มันซ้อนทับกัน เป็นส่วนย่อยซึ่งกันและกันอย่างซับซ้อน และบางครั้งก็ซ่อนเงื่อน     คืออ้างว่าเป็นคุณลักษณะ แต่จริงๆ แล้วเป็นการกระทำด้วยโทษลักษณะ

วิจารณ์ พานิช

๒ มค. ๕๐