อยากเีขียนเรื่องไทยไทย...อยากอ่านเรื่องไทยไทย
แลกเปลี่ยนความรู้แบบไทยไทย...
อยากให้คนไทยรักในความเป็นไทย