ก่อนที่จะแยกย้ายกับกลับสำนักงานเพื่อทำแผน KM ของปี 2550 คุณศรีวิภา ก็ได้ให้ข้อคิดในเรื่องการทำแผนฯ ในประเด็นหลักๆ ไว้ ก็คือ

  1. ควรมีการ set priority ว่าควรทำในเรื่องไหนก่อนหรือหลัง โดยคำนึงถึงว่า ตอบสนองยุทธศาสตร์กรมอนามัยหรือเปล่า
  2. การวัดในระดับพื้นที่ จะวัด 3 ส่วน คือ (1) การจัดการความรู้ในองค์กร คือ จะได้ Best practice หรือแนวปฏิบัติออกมา (2) การจัดการความรู้ในกลุ่มผู้ร่วมงาน หรือกลุ่มบุคคล เช่น คุณกอบกาญจน์ กองอนามัยการเจริญพันธุ์ได้เล่าในภาพจริงว่า การมี AAR แล้ว ทำให้การจัดการความรู้ดีขึ้น (3) ดูความครบถ้วนของแผน ตั้งแต่ system, output, outcome
  3. มีเนื้อหาวิธีการตามคู่มือของ กพร. ซึ่งสามารถไปเปิดดูรายละเอียด หรือ save file มาใช้ประโยชน์ได้นะคะ ที่ http://www.opdc.go.th/thai/KM.php link ไว้ให้ด้วยแล้วค่ะ ที่ KCenter

ในการประชุมครั้งนี้ เราระดมสมองกับปรับปรุงเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ของกรมอนามัย ใช้เวลาเกือบ 1 วันเต็มๆ ค่ะ ได้มีการปรับปรุงกันไปมากเหมือนกัน แต่ว่าคงจะต้องมีการปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้ภาษาที่ใช้มีความเหมาะสม

อีกไม่นานเกินรอนะคะ จะนำเกณฑ์ประเมินมา ลปรร. กันดู