ชีวิต

สัญญาภาวนาแยกส่วนชิ้น   วิญญาณ

จิตสั่งถึงสังขาร             เร่งกล้า

กาย รูปเพ่ง ณ สถาน         ปรุงแต่ง

วางปล่อยเวทนาล้า          ดื่มล้ำธรรมศิลป์ฯ

  โสกะปริเทวะทุกข์ต่างล้วน   มัวซัว

กำหนดสติให้รู้ตัว             ทั่วพร้อม

กำกับช่วยจิตมัว              ปรุงแต่ง

ยกสำนึกตรึกธรรมน้อม        อยู่เฝ้าพุทธธรรม

   อิทัปปัจจยตาเนื่องรู้        เห็นจริง

สรรพสิ่งยิ่งรู้ ยิ่ง               ว่างไร้

เกิดรูปก่อนามอิง              อาศัยต่อกันนา

พุทธธรรมนำต่างไต้           ส่องให้เห็นโลก

   ดับทุกข์ดับที่ใจ            ตัวอยาก

ดับสิ้นจนถึงราก                แง่เหง้า

ขุดถอนท่อนน้อยมาก            ทุกสิ่ง

มงคลมิ่งรุกมุ่งเร้า              เร่งสร้างใจตน

   กุสลาธัมมาพาให้         เกิดดี

อกุสลาธัมมานั้นผี             ชั่วร้าย

สัตว์โลกต่างก็มี              กรรมแต่ง

หยาบประณีตแบ่งให้           เพ่งรู้พึงกระทำฯ