ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ

ดาวโหลดเอกสารเกี่ยวกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ได้ตามลิ้งค์นี้ : -

1. "ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ: 5 ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10"
http://www.nesdb.go.th/news/yearend/YearEnd48/menu.htm

2. "แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 : สังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน" 
 http://www.nesdb.go.th/news/yearend/YearEnd49/menu.html

3. การติดตามประเมินผลและทิศทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต­ิ ฉบับที่ 10 
http://www.nesdb.go.th/plan/before_plan10.htm

4. การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554)  http://www.nesdb.go.th/plan10/plan10.htm

5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)  http://www.nesdb.go.th/plan10/index.htm

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตำบลนอกเมืองความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณโกสัมพี  มากค่ะ

ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่เลยนะคะ  สุขภาพแข็งแรงค่ะ