ปี 50 กรมอนามัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการ ต้องถูกประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ดังเช่นที่หน่วยงานราชการทุกๆ หน่วยต้องปฏิบัตินะคะ

ปีหน้านี้ กพร. กำหนดการวัดไว้ว่า "การวัดผล KM ’50 ... วัดในระดับพื้นที่" ... ทำให้ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยต้องทำกิจกรรม KM ให้เนียนเข้าไปเนื้องาน โดยมีแนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" เข้าไปผนวกด้วย อย่างน้อย 1 งานค่ะ

 

โดยมีการกำหนดกรอบใหญ่ๆ ให้ว่า 

 1. ทำงาน KM ... เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย
 2. เกณฑ์การให้คะแนน KM ’50
  ระดับ 4 คะแนน ... สรุปรายงานผล (สำเร็จครบถ้วน) ทุกกิจกรรม และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในกิจกรรม ลปรร. ที่ระบุไว้ ... อย่างน้อย 3 กิจกรรม
  ระดับ 5 คะแนน ... ผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดตามคำรับรองต้องมีคะแนนตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยนั้น ก็คือ

ในประเด็นที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 1. อาหารสะอาดรสชาติอร่อย หรือที่เราชอบเรียกกันว่า Clean Food Good Taste (CFGT) ค่ะ
 2. ตลาดสดน่าซื้อ
 3. ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
 4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ
 5. ส้วมสาธารณะ

ประเด็นที่ 2 สนับสนุน PMQA (Public Sector Management Quality Award) ของหน่วยงาน

กรมอนามัยมีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะ โดยมี กองวิชาการส่วนกลาง และกองสนับสนุน และส่วนภูมิภาคจะมีศูนย์อนามัย 12 เขต รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน ภารกิจของแต่ละส่วนราชการจึงมีคลุกเคล้ากันไป ... ส่วนปฏิบัติการจะทำงานตอบสนองยุทธศาสตร์ ... ส่วนวิชาการจะมีทั้งเป็นเจ้าภาพของแต่ละยุทธศาสตร์ และทำงานตามภารกิจเฉพาะของกอง เพราะฉะนั้น KM อีกส่วนหนึ่งของกรมอนามัยจึงจะตั้งประเด็นเป้าหมายในเรื่อง

 1. KM … สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
 2. KM … สนับสนุน PMQA (Public Sector Management Quality Award) ของหน่วยงาน

การประชุมครั้งนี้ของชาว KM กรมอนามัย ก็เป็นการมารวมตัวกันละค่ะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้นำ KM ไปใช้ในการจัดการยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา และเพื่อการต่อยอดการเรียนรู้นั้นๆ