นับถอยหลัง เตรียมพลังเพื่ออนาคต

 โชคดีที่ยังมีวันนี้ เพราะวันนี้จะเป็นวันที่เราสามารถ "สร้างอดีตจากการพัฒนาในอนาคต หรือ การวางแนวทางชีวิต พิชิตความหวัง ร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้คู่ความพอเพียง เรียงร้อยค่อยๆพัฒนา"

"คุณภาพไม่ได้เกิดจากความบังเอิญ คุณภาพเป็นผลจากความพยายาม" (ภาพปฏิทินจากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ) เกิดการวางแผนโดยการมีส่วนร่วมของทุกอนูในองค์กร เกิดจากการที่สังเคราะห์ผลงานในอดีต ถ้าย้อนกลับไป คือ การวางแผนการในอนาคต จะเป็นการวางแผนของการสร้างอดีตที่ต้องใช้ความตั้งใจ ตั้งมั่น ตั้งสติ พิชิตด้วยการทำ BAR = Before Action Review

 "มาร่วมลดความผิดพลาดในชีวิต

 ชีวิตจะก้าวหน้า

 การวางแผนอนาคตที่สดใจ

 ร่วมใจพัฒนา ร่วมนำพาลิขิต

 ร่วมจิตสร้างสรรค์

 ร่วมพลังถ่ายทอดTacit"

 ตัวเราทำกันหรือยังครับไม่ตองรอ ก.พ.ร (คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ) ไม่ต้องรอ ส.ม.ศ (สำนักงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา)ไม่ต้องรอ พ.ร.พ (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล) ไม่ต้องรอใคร 

 "โชคดีทีมีวันนี้ ถ้าไม่มีวันนี้ เราจะไม่มีวันหน้า" ขอให้

 "ใจสั่งมา ร่วมพัฒนา นำพาชาติเจริญ"

 "ขอร่วมนำพร อวยพรก่อนปีใหม่ ขอให้ทุกคนไทย ร่วมใจพัฒนา นับถอยหลัง รวมพลัง เตรียมกำลัง พาไทยเจริญ"

JJ