KM ภาคปฏิบัติ โดย อ.วิจารณ์ พานิช (201-400)

KM ภาคปฏิบัติ โดย อ.วิจารณ์ พานิช (201-400)

 

KM ภาคปฏิบัติ (ข้อ 201-400) โดย อ.วิจารณ์ พานิช

ต่อจาก KM ภาคปฏิบัติ (ข้อ 1-200) ค่ะ

ประกอบด้วย

201. Positive Change
202. การเรียนรู้
203. หลุมดำ KM
204. แก้ทุกข์โดยขยายสุข
205. ผู้นำสูงสุดของ LO
206. มาตรฐาน
207. KM ด้านการเรียนการสอน
208. การประเมินผลการทำงาน
209. การเรียนรู้โดยใช้ความสำเร็จเป็นฐาน
210. Benchmarking
211. การฝึกอบรม
212. การวิจัย
213. นวัตกรรม
214. KM ประเทศไทย
215. ...
216. KM เพื่อการพัฒนาสังคม
217. สื่อสำหรับทำความเข้าใจ KM ของแท้
218. KM เพื่อการพัฒนาสังคม (3) : ICT Tool
219. KM เพื่อพัฒนาสังคม (๔) : จากเรื่องเล่า สู่หนังสั้น สู่ RootTube
220. ใช้ KM ขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ในสังคม
221. Action
222. Continuity and Change
223. ความรู้ที่ขาดหายไป
224. ชื่นชม bloggers ใน GotoKnow
225. จาก hierarchy สู่ network
226. พื้นที่ชายขอบ
227. Trust
228. เข้าดงปัญหาด้วยมีดความสำเร็จ
229. Strategic Map
230. พี่คิดได้ไง
231. หน่วยจัดการความรู้ภาคประชาสังคม
232. ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมด้วย KM
233. เปลี่ยนวัฒนธรรมการประชุม
234. Public Journalism กับ KM
235. ความรู้หลายชั้น
236. การสร้างสรรค์วิชาการแนว KM
237. หน้าที่ที่ขาดไม่ได้ของ "คุณเอื้อ"
238. เล่าความดีอย่างไรไม่ให้ยี้
239. KM เพื่อการพัฒนาจิตใจคนทั้งสังคม
240. การทำ KM ในองค์กรโดยเริ่มจาก Best Practice Sharing
241. AAR ประจำปี
242. เปลี่ยนเจ้าของ UKM ดีไหม
243. KM ในต่างประเทศ
244. Positive Sum Game
245. ยิ่งเล่ายิ่งรู้จริงยิ่งขึ้น
246. KM และเรื่องเล่าครูในดวงใจ
247. ผิวเผิน
248. ตกหล่ม KM
249. เจ้าของงานต้องเป็นเจ้าของ KM
250. แค่นี้ก็ดีแล้ว
251. เลิกทำ KM
252. ก่อนใช้ KM ต้องตั้งคำถามก่อน
253. มีงานประจำยุ่งจนทำไม่ไหวอยู่แล้ว จึงไม่ว่างทำ KM
254. นั่งสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง
255. ฟังโนนากะเอามาคิดต่อ ๑. ทำไมองค์กรจึงแตกต่าง
256. ฟังโนนากะเอามาคิดต่อ ๒. ความสามารถในการสร้างอนาคตที่แตกต่าง
257. ฟังโนนากะเอามาคิดต่อ ๓. ความรู้ ๓ ชนิด
258. Positive Change
259. การจัดการความรู้กับการวิจัย (1)
260. การจัดการความรู้กับการวิจัย (2)
261. การจัดการความรู้กับการวิจัย (3)
262. KM สามมิติ
263. การจัดการความรู้กับการวิจัย (4) การตั้งโจทย์วิจัย
264. KM กับการตัดสินใจ
265. KM ไข้หวัดนก
266. ความพอดี
267. การจัดการความรู้กับการวิจัย (5) การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้าน KM
268. ปีศาจอยู่ในรายละเอียด
269. การจัดการความรู้กับการวิจัย (6) วารสารที่รับตีพิมพ์ผลงานวิจัยด้าน KM
270. KM เพื่อการออก พรบ. การวิจัยสุขภาพ
271. KM ราชการยุคใหม่
272. การตรวจสอบความเข้มแข็งของ KM ในองค์กร มิติด้านคน
273. Tipping Point
274. ยุทธศาสตร์ตัวช่วย
275. KM Plus
276. ความรู้คืออะไร
277. IC ระดับชาติ - โอกาสวิจัยจากสนามบินสุวรรณภูมิ
278. การจัดการความรู้คืออะไร
279. เขียน บล็อก เพื่ออะไร
280. ระบบนิเวศแห่งความรู้
281. ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับ KM
282. ทำไมองค์กรต้องการเครื่องมือ KM
283. แว่นความรู้
284. องค์กรในฐานะระบบนิเวศแห่งความรู้
285. วงจรประยุกต์ KM
286. แผนที่ระบบนิเวศความรู้
287. วิธีทำแผนที่ระบบนิเวศความรู้
288. วิธีทำแผนที่ระบบนิเวศความรู้ขององค์กร
289. 4 สถานะที่เชื่อมต่อกันของระบบนิเวศความรู้
290. การประเมินองค์ประกอบหลัก
291. ผลลัพธ์ของการทำแผนที่ context และ culture
292. จากแผนที่สู่ปฏิบัติการ
293. เริ่มปฏิบัติการ
294. เปิดช่องให้ KM มีวิวัฒนาการ
295. เลือกตัวช่วย
296. โครงการทดลองและการสร้างตัวแบบ
297. ปรับโครงสร้างองค์กร
298. สื่อสารกิจกรรม KM
299. สร้าง "ผู้เอาจริง" และ "นักเจ๊าะแจ๊ะ"
300. สร้างสมรรถนะใหม่ ๆ ให้แก่องค์กร
301. จัดการการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
302. ผลจากการประยุกต์ใช้ KM ช่วงเริ่มต้น
303. ตัวช่วย
304. BPM & BPR
305. champions & advocates
306. ตัวช่วย (ตัวที่ 7) การจัดการการเปลี่ยนแปลง
307. ตัวช่วย (8) Content Management
308. ตัวช่วย (9-10) CoP และ COIN
309. ตัวช่วย (11) CIT
310. ปรับใช้ OM เป็นตัวช่วย KM ของหน่วยงาน
311. ตัวช่วย (12) Document Management
312. ตัวช่วย (13) Environmental Scanning
313. ตัวช่วย (14) Information Auditing
314. ตัวช่วย (15) Knowledge Auditing
315. ตัวช่วย (16) Knowledge Literacy
316. ตัวช่วย (17) Knowledge Mapping
317. ตัวช่วย (18) ภาวะผู้นำ
318. ตัวช่วย (19) L & D
319. รื้อไซโล
320. ตัวช่วย (20) การบริหารคนเก่ง
321. ตัวช่วย (21) สร้างคุณค่า (และมูลค่า) จากที่เก็บสารสนเทศ
322. เดิน 2 ขา
323. Environmental Scanning (อีกครั้ง)
324. ตัวช่วย (22) การประชุมและตลาดนัดความรู้
325. ตัวช่วย (23) Mentoring & Coaching
326. ตัวช่วย (24) Narrative Management
327. ตัวช่วย (25) Networks & Communities
328. ตัวช่วย (26) สภาพแวดล้อมเชิงกายภาพ
329. ตัวช่วย (27) Play Theory
330. ตัวช่วย (28) Reflection
331. ความรู้เชิงอารมณ์
332. ตัวช่วย (29) R&R
333. ตัวช่วย (30) SNA
334. การสร้างความรู้ในระดับองค์กร
335. ตัวช่วย (31) Storytelling
336. ตัวช่วย (32) BAR
337. ตัวช่วย (33) Strategic Conversation
338. ตัวช่วย (34) T&T
339. ตัวช่วย (35) เทคโนโลยี
340. ตัวช่วย (37) เทคโนโลยีที่ช่วยการค้นหาและสร้างความรู้
341. ตัวช่วย (36) เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารและแลกเปลี่ยนความรู้
342. ตัวช่วย (38) เทคโนโลยีที่ช่วยการจัดการฐานข้อมูล & สารสนเทศ
343. การวัดและประเมิน
344. การวัดและประเมิน : ประเมินอะไร
345. การวัดและประเมิน : วัดอย่างไร (1) ตัวชี้วัด
346. การวัดและประเมิน : วัดอย่างไร (2) Benchmarking
347. การวัดและประเมิน : วัดอย่างไร (3) วัด IC
348. การวัดและประเมิน KM : สรุป
349. หลักคิด 6 ประการ
350. อย่าหลงงมงายอยู่กับ KM ยุคเก่าที่ใช้ได้ผลน้อย
351. ประวัติศาสตร์ของ KM
352. ธรรมชาติของความรู้
353. ความสัมพันธ์ระหว่าง KM กับสาขาวิชาอื่น ๆ
354. ความซับซ้อน
355. ออกแบบการประชุมด้วย KM
356. นวัตกรรม
357. เศรษฐกิจแห่งความสร้างสรรค์
358. ความยั่งยืน
359. การปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรมโลก
360. เทคโนโลยี
361. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (1) Competitive Intelligence (CI)
362. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (2) Customer Relationship Management (CRM)
363. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (3) Human Computer Interaction (HCI)
364. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (4) Human Resource Management (HRM)
365. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (5) Information Management (IM)
366. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (6) Information Systems (IS)
367. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (7) Intellectual Property Management (IPM)
368. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (8) Market Research
369. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (9) Project Management (PM)
370. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (10) Quality Management (QM)
371. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (11) Records Management (RM)
372. เครื่องมือตระกูลเดียวกันกับ KM : (12) Risk Management (RM)
373. ผู้อำนวยการจัดการความรู้ (DKM)
374. คำกำหนดตำแหน่ง Director, Knowledge Management
375. คำกำหนดตำแหน่ง Knowledge Manager
376. 14 ทักษะของการสร้างความรู้ด้วยเทคนิค AI
377. วัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อ KM หรือไม่ – (1) สื่อสารทางเดียว
378. วัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อ KM หรือไม่ – (2) ระบบอาวุโส
379. วัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อ KM หรือไม่ – (3) ศาสนาพุทธ
380. วัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อ KM หรือไม่ – (4) พึ่งพิงพ่อแม่
381. วัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อ KM หรือไม่ – (5) เชื่อฟัง
382. วัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อ KM หรือไม่ – (6) สไตล์การทำงาน
383. วัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อ KM หรือไม่ – (7) การศึกษา
384. วัฒนธรรมไทยเป็นอุปสรรคต่อ KM หรือไม่ – (8) พฤติกรรมทั่วไป
385. การจัดการความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน
386. ใช้ “เพื่อนช่วยเพื่อน” ส่งเสริม R2R
387. พุทธทาสธรรมกับ KM
388. ระบบพัฒนานักจัดการความรู้ท้องถิ่น
389. พลังวิเศษ – พลัง IC
390. KM กับการทำงานขับเคลื่อนเครือข่าย
391. KM เพื่อสุขภาวะ
392. ความกล้าแสดงออก และการแสดงความเคารพ แนว KM
393. KM คืออาคมและอธิคม
394. ความประณีตคือ “ยาดำ”
395. ยอด บล็อกเกอร์ ด้านการศึกษา
396. สุขใจไปกับการประยุกต์ใช้ KM โดย กพร.
397. โอกาสในการทำวิจัยจากกิจกรรม KM
398. KM คืออะไร 1. เครื่องมือพัฒนาความละเอียดอ่อน
399. KM คืออะไร 2. เครื่องมือเปลี่ยนความรู้ของบุคคล เป็นความรู้ขององค์กร
400. KM คืออะไร 3. เครื่องมือ CQI

และดู 401 up ที่นี่ค่ะ ... KM ภาคปฏิบัติ (ข้อ 401 up) โดย อ.วิจารณ์ พานิช ...

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัย

คำสำคัญ (Tags)#km ภาคปฏิบัติ#อ.วิจารณ์ พานิช

หมายเลขบันทึก: 70177, เขียน: 30 Dec 2006 @ 07:56 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:43 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 6, อ่าน: คลิก
บันทึกที่เกี่ยวข้อง


ความเห็น (6)

ขอบคุณค่ะ รวบรวมไว้ดีจังเลยนะคะ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณค่ะ  ดีมากเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ คุณหนิง [email protected] ( หนิง )  ครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทก

ได้รับเกียรติอย่างมากเลยค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชม

KM ภาคปฏิบัติของอาจารย์วิจารณ์ เป็นเรื่องที่น่าเรียนรู้มากเลยนะคะ ดิฉันคิดว่า ผู้ติดตามทุกท่านจะชอบกันมากค่ะ

แอบใช้แล้ว ได้ประโยชน์มากจริงๆ

เพราะติดตาม คิดว่าได้อ่านทุกเรื่อง ของ อ วิจารณ์ ปรากฏว่าเพิ่งรู้ว่าขาดเรื่อง ทำอย่างไรไม่ให้ยี้

ซึ่งตอบคำถามที่อยู่ในใจตั้งนาน

ขอบคุณค่ะ

รวิวรรณ

ดีใจค่ะ ที่คุณหมอ พญ รวิวรรณ หาญสุทธิเวชกุล ได้เข้ามาเยี่ยมเยียน และได้ประโยชน์จากบันทึกนี้ ... เราก็ศิษย์ รพ.เชียงรายฯ เหมือนกันนะคะ ดิฉันรับราชการที่ รพ.เชียงรายฯ เป็นแห่งแรก เมื่อประมาณ 2523 รุ่นน้อย พัชรา เภสัชฯ รพ.ค่ะ

นพพร ชื่นพันธ์
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

ก่อนอื่นขอขอบคุณอาจารย์ที่ได้นำเสนอเนื้อหาให้ศิษย์ได้ทราบ

ในศาสตร์ด้านการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการทำเสนอบทความทางวิชาการ

ด้านการศึกษา

ขอขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง