ชื่นชมสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

         สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอให้ผมเขียนสารลงในรายงานกิจการ ปี ๒๕๔๙   ผมเขียนไปสั้นๆ ดังนี้

สารจากนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในรายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์  มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด
ประจำปี 2549
            สังคมที่มีความสุขต้องมีการรวมตัวกัน   เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นรูปแบบหนึ่งของการรวมตัวกันร่วมกันออมทรัพย์และช่วยเหลือเกื้อกูลสมาชิกผู้ต้องการเงินไปใช้ประโยชน์     ยิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดสรรผลประโยชน์คืนแก่สมาชิกในรูปของสวัสดิการหลากหลายรูปแบบ   จึงถือได้ว่าสหกรณ์ฯ ได้ทำหน้าที่เป็นกลไกหนึ่งของการรวมตัวกัน   เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกัน   ถือเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง           สหกรณ์ออมทรัพย์น่าจะเป็นกลไกหนึ่งของการสร้างสรรค์สังคมที่เน้นความพอเพียงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ผมจึงขอถือโอกาสนี้เสนอแนะต่อคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล  จำกัด  ว่า  สหกรณ์ฯ น่าจะได้มีโครงการยกย่องสมาชิกของสหกรณ์ฯ ที่ดำเนินชีวิตตามแนวทางนี้   เป็นตัวอย่างที่ดีของสมาชิกท่านอื่น ๆ ได้                                       วิจารณ์  พานิช

18  ธันวาคม  2549

          กลับมาอ่านใหม่หลังจากให้สารนี้ไปหลายวัน     นึกขึ้นได้ว่าลืมให้พรปีใหม่      จึงขอส่งพร ความสุขปีใหม่ มายังสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดลทุกท่าน ขอให้มีความสุข มีพลานามันแข็งแรง ทุกคน     และขอเติมธรรมะที่สำคัญที่สุดของการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ คือความซื่อสัตย์

                                                                                      วิจารณ์ พานิช

๓๐ ธค. ๔๙