• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

การวัดและประเมินผลทางภาษา(10)

  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และผสมผสานเข้าไปในวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง น่าสนใจจริงๆ  
บันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยเขียนถึง  แนวทางในการวัดและประเมินผลทางภาษา  ในบันทึกชื่อ  การวัดและประเมินผลทางภาษา(9)
คราวนี้  ในบันทึกนี้  ครูอ้อยจะนำเสนอ  การประเมินแนวใหม่
การประเมินแนวใหม่  เป็นอย่างไร น่าสนใจนะคะ
กระบวนทัศน์ในการประเมินนักเรียน  มุ่งที่จะประเมินทั้งกระบวนการ  ผลการกระทำ  และผลงาน  โดยมีจุดเน้นที่ความหมายของพฤติกรรมและการแสดงออก 
พฤติกรรมอย่างเดียวกัน  แต่อาจมีความหมายแตกต่างกันได้  ลักษณะการประเมินที่เรียกกันว่า  การประเมินแนวใหม่  หรือการประเมินแบบทางเลือก  จึงถูกนำมาชี้เป็นประเด็นสำหรับพิจารณา  ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าหมายของการประเมินแนวใหม่นี้  ต้องการประเมินนักเรียนทางด้านการคิดสร้างสรรค์  การคิดอย่างไตร่ตรองรอบคอบ  การแก้ปัญหาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  การรู้จักใช้คำถามที่น่าสนใจและมีคุณค่า 
การออกแบบการประเมินจึงต้องให้ครอบคลุมทั้งการประเมินพัฒนาการ  การประเมินกระบวนการเรียนรู้  และการประเมินผลสัมฤทธิ์
จัดการประะเมินอย่างต่อเนื่อง  เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  และความก้าวหน้าของนักเรียน 
หรือประเมินความสามารถรอบยอดสุดท้าย  เพื่อตรวจสอบเป้าหมายของการศึกษา  สำหรับการผ่านช่วงชั้น  การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือการให้ประกาศนียบัตร 
ผู้สอนจึงควารพิจารณา  เลือกลักษณะการประเมินตรงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ  และนำมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 70168
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)