การวัดและประเมินผลทางภาษา(10)

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และผสมผสานเข้าไปในวิถีชีวิตอย่างต่อเนื่อง น่าสนใจจริงๆ
บันทึกที่แล้ว  ครูอ้อยเขียนถึง  แนวทางในการวัดและประเมินผลทางภาษา  ในบันทึกชื่อ  การวัดและประเมินผลทางภาษา(9)
คราวนี้  ในบันทึกนี้  ครูอ้อยจะนำเสนอ  การประเมินแนวใหม่
การประเมินแนวใหม่  เป็นอย่างไร น่าสนใจนะคะ
กระบวนทัศน์ในการประเมินนักเรียน  มุ่งที่จะประเมินทั้งกระบวนการ  ผลการกระทำ  และผลงาน  โดยมีจุดเน้นที่ความหมายของพฤติกรรมและการแสดงออก 
พฤติกรรมอย่างเดียวกัน  แต่อาจมีความหมายแตกต่างกันได้  ลักษณะการประเมินที่เรียกกันว่า  การประเมินแนวใหม่  หรือการประเมินแบบทางเลือก  จึงถูกนำมาชี้เป็นประเด็นสำหรับพิจารณา  ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เป้าหมายของการประเมินแนวใหม่นี้  ต้องการประเมินนักเรียนทางด้านการคิดสร้างสรรค์  การคิดอย่างไตร่ตรองรอบคอบ  การแก้ปัญหาและการใช้ข้อมูลสารสนเทศ  การรู้จักใช้คำถามที่น่าสนใจและมีคุณค่า 
การออกแบบการประเมินจึงต้องให้ครอบคลุมทั้งการประเมินพัฒนาการ  การประเมินกระบวนการเรียนรู้  และการประเมินผลสัมฤทธิ์
จัดการประะเมินอย่างต่อเนื่อง  เพื่อชี้ให้เห็นถึงจุดแข็ง  จุดอ่อน  และความก้าวหน้าของนักเรียน 
หรือประเมินความสามารถรอบยอดสุดท้าย  เพื่อตรวจสอบเป้าหมายของการศึกษา  สำหรับการผ่านช่วงชั้น  การจบการศึกษาภาคบังคับ  และการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือการให้ประกาศนียบัตร 
ผู้สอนจึงควารพิจารณา  เลือกลักษณะการประเมินตรงตามจุดมุ่งหมายต่างๆ  และนำมาใช้ให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการเรียนการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน  เพื่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#สุดคะนึง#siriporn#diary#ครูอ้อย#kruooy#โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง.สิงหเสนี)#วิทยฐานะ

หมายเลขบันทึก: 70168, เขียน: 30 Dec 2006 @ 05:19 (), แก้ไข: 05 May 2014 @ 15:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)