GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

สงขลา ทำสัจจะวันละ 1 บาท อย่างไร ตอนที่ 1

คนมีคุณธรรม สังคมดี คนมีความสุข

     จากการเฝ้าติดตามกลุ่มสัจจะวันละ1 บาทในพื้นที่สงขลาพบว่าหลักยึดมาจากพระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  ณ  ท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน   พุทธศักราช 2525  หลักยึดนั้น คือ  คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฎิบัติ  มีอยู่สี่ประการ

     ประการแรก     คือ การรักษความสัจ  ความจริงใจต่อตนเอง  ที่จะประพฤติปฎิบัติแต่สื่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

     ประการที่สอง  คือการรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฎิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

     ประการที่สาม  คือการอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ  สุจริต  ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

     ประการทีสี่     คือ การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

     คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง  และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

      สรุปได้ว่า  คนมีคุณธรรม  สังคมดี  คนมีความสุข 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): บาท1ทำสัจจะวันละ
หมายเลขบันทึก: 70163
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ผมสนใจเครื่องมือสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาทว่าสามารถสร้างคุณธรรม4ประการที่ว่าขึ้นได้อย่างไรครับ