จากการเฝ้าติดตามกลุ่มสัจจะวันละ1 บาทในพื้นที่สงขลาพบว่าหลักยึดมาจากพระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  ณ  ท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน   พุทธศักราช 2525  หลักยึดนั้น คือ  คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฎิบัติ  มีอยู่สี่ประการ

     ประการแรก     คือ การรักษความสัจ  ความจริงใจต่อตนเอง  ที่จะประพฤติปฎิบัติแต่สื่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

     ประการที่สอง  คือการรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฎิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

     ประการที่สาม  คือการอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ  สุจริต  ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

     ประการทีสี่     คือ การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

     คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง  และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

      สรุปได้ว่า  คนมีคุณธรรม  สังคมดี  คนมีความสุข