ระบบควบคุมภายในงานทะเบียนฯ ส่วนการจัดองค์กรหน่วยงานภายใน

ชายขอบ
การขึ้นทะเบียนสิทธิ UC, การจัดทำฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC และการประเมินผลโครงการ สร้างหลักประกันสุขภาพ(UC)

     ระบบควบคมภายใน ที่เป็นการจัดสภาพแวดล้อมในการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานภายใน) ของงานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ประเด็นการจัดองค์กรหน่วยงานภายใน มีดังนี้

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
:
V
งานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล UC
:
V
นายอนุชา  หนูนุ่น

 • ปฏิบัติงานหัวหน้างานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล
 • สนับสนุนการสร้างหลักประกันสุขภาพ(สิทธิฯ) ของประชาชนแก่เครือข่ายบริการ
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสิทธิฯ แก่ประชาชน
 • จัดทำและพัฒนาฐานข้อมูลตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • สนับสนุนและพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ (MIS)
 • จัดทำและดูแล Web site ของกลุ่มงานฯ
 • สนับสนุนการใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลฯ แก่เครือข่าย และหน่วยงานอื่นๆ
 • จัดทำ รวบรวม และสรุปแผนงาน/โครงการ
 • จัดทำแผนการนิเทศงานเครือข่ายบริการและเป็นผู้นิเทศงานโซนใต้
 • วิเคราะห์คุณภาพการส่งข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิฯ ของเครือข่าย
 • วิเคราะห์สถานการณ์การมีหลักประกันสุขภาพของประชาชน
 • วิเคราะห์ และรายงานสถานการณ์ทางการเงินและผลลัพธ์การจัดบริการเครือข่ายบริการ
 • ประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม (เฉพาะกิจ รายเดือน ไตรมาส ครึ่งปี และสิ้นปี)
 • ประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

:
V
นางสาวจินตนา  จินดานิล

 • ดำเนินการค้นหา และขึ้นทะเบียนสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนสิทธิฯ
 • ดำเนินการตรวจสอบสิทธิฯ ปรับปรุงสิทธิฯให้ถูกต้อง จองสิทธิฯเด็กเกิดใหม่/ผู้มีสิทธิว่าง
 • ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลของผู้มีสิทธิฯ
 • ฐานข้อมูลสถานการณ์ทางการเงิน การคลัง ผลลัพธ์การจัดบริการของเครือข่ายฯ (0110 รง.5)
 • เปิด Web Site ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูความเคลื่อนไหวของงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 • ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ของกลุ่มงานฯ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#คุณภาพ#หลักประกันสุขภาพ#ประสิทธิภาพ#มุ่งผลสัมฤทธิ์#นายทะเบียน#ฐานข้อมูลประชากรและสิทธ#uc

หมายเลขบันทึก: 7019, เขียน: 13 Nov 2005 @ 04:39 (), แก้ไข: 19 Mar 2015 @ 08:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)