บันทึก     พัฒนาการของชมรมดอกแก้ว อ.ปากพะยูน
ตอน ....    น้องใหม่ เริ่มต้นจากความตั้งใจมุ่งพัฒนางาน.....เวทีนี้ไม่มีพี่เลี้ยง 
          เรื่มจากประชุมผู้นำกลุ่ม สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ประกอบด้วย

   "แกนนำมุ่งมั่น    ร่วมและรวมพลัง      

 "วิพากษ์โครงการผู้สูงอายุฯ อ.ปากพะยูน
   

      กรรมการชมรมและเจ้าหน้าที่  จำนวน 22 คน เพื่อสรุปปัญหาและหาโอกาสพัฒนาร่วมกัน โดยเปิดโอกาส ให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมประชุมทุกคน แสดงความคิดเห็น  หาข้อสรุปร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เป็นประชาธิปไตย ยอมรับในความคิดของเพื่อนผู้สูงอายุด้วยกัน   ร่วมกันแสดงข้อคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ในการดำเนินงานของชมรมฯเพื่อสร้างและพัฒนาชมรมฯด้วยกันและถือเป็นมติของชมรมเองที่พร้อมก้าวเดินไปทิศทางที่กำหนดร่วมกัน  ได้ข้อมูลมาพอสมควร  …สรุปประเด็นการประชุมวันนั้น คือ….
     1. ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินกิจกรรม
     2. แกนนำของชมรมมุ่งมั่น  และได้รับการยอมรับนับถือให้เป็นผู้นำกลุ่ม(ส่วนใหญ่เป็นผู้นำแบบเป็นทางการมาก่อน เช่น เป็นข้าราชการบำนาญ )
     3. ไม่มีข้อมูลสภาวะสุขภาพหรือปัญหาสุขภาพ  สมาชิกชมรมไม่ทราบยอดที่แน่นอน ขาดการติดต่อสื่อสารที่ต่อเนื่อง
     4. การเงินและรายได้ของชมรม ได้จากเงินบำรุงประจำปีของสมาชิก  และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกไม่สามารถพึ่งตนเองได้ทั้งหมด โดยกิจกรรมส่วนใหญ่จะดำเนินการโดยสมาชิกชมรม และใช้งบประมาณของชมรม ซึ่งจะทำให้ชมรมไม่สามารถจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการของสมาชิกชมรม 

     จึงคำถามกับตนเองว่าแล้ว…..

         1. ทำอย่างไร?   ให้กิจกรรมชมรมมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน  (คำตอบคือ....ก็ให้ผู้สูงอายุคิดเองแล้วทำเอง)
         2.  ทำอย่างไร?  ให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี( ใช้หลักการส่งเสริมสุขภาพ  และเน้นเช็คภาวะสุขภาพมากกว่ารักษาสุขภาพ )                               
         3.  ทำอย่างไร?   ถึงมีงบประมาณให้ชมรมจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ตามความต้องการของสมาชิกชมรม เพื่อพัฒนาสู่ชมรมที่ยั่งยืนและมีสุขภาพดี (คำตอบคือ….งานวิจัยเพื่อหา  งบประมาณให้ผู้สูงอายุเหล่านั้น)
     
      จึงเป็นที่มาของ วิพากษ์โครงการผู้สูงอายุฯ อ.ปากพะยูน