ลูกหมูอ้วน

พยาบาลวิชาชีพ
รพ.ปากพะยูน
Usernamenarine
สมาชิกเลขที่1368
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 เกี่ยวกับข้าพเจ้า

 

     การศึกษา
ประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ระดับต้น   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนียะลา

ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ต่อเนื่อง2ปี)  เทียบเท่าปริญญาตรีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลา

พยาบาลศาตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หาดใหญ่

การทำงาน
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน สอ.บ้านฝาละมี  สสอ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
2. พยาบาลเทคนิค งานผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ  รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
3. พยาบาลวิชาชีพ  งานผู้ป่วยนอก  รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
4. พยาบาลวิชาชีพ  งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน   รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง


     ที่อยู่ที่ติดต่อได้ทางไปรษณีย์
อาภรณ์  หนูพันธ์
รพ.ปากพะยูน  อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
โทร 0-7469-9043  ต่อ 118, 117
โทรสาร 0-7469-9023