ระบบควบคุมภายในงานทะเบียนฯ ส่วนทบทวนระบบสารสนเทศ

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การขึ้นทะเบียนสิทธิ UC, การจัดทำฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC และการประเมินผลโครงการ สร้างหลักประกันสุขภาพ(UC)

     ระบบควบคุมภายในงานทะเบียนฯ ส่วนที่เป็นระบบสารสนเทศ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน ของงานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และเป็นส่วนที่ผมรับผิดชอบ คือ

1. การขึ้นทะเบียน
   ภารกิจ/กิจกรรมที่ 1 : การขึ้นทะเบียนสิทธิ UC
   ข้อมูลที่เกิดขึ้น : ข้อมูลประชาชนที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิทธิ UC /เปลี่ยนแปลงสิทธิ ฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC (ระเบียน)
   ระเบียนและรายงาน : รายงานสรุปการส่งข้อมูลขึ้นทะเบียน (รายงวด 15 วัน) 

   ภารกิจ/กิจกรรมที่ 2 : การรับประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ตาม มติ ครม.
   ข้อมูลที่เกิดขึ้น : ข้อมูลแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ที่ขอประกันสุขภาพ
   ระเบียนและรายงาน : รายงานผลการตรวจสุขภาพ และการรับประกัน   สุขภาพแรงงานต่างด้าว (รายสัปดาห์ และรายเดือน)

2. การจัดทำฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC
   ภารกิจ/กิจกรรมที่ 1 : การจัดทำฐานข้อมูลประชากรและสิทธิ UC
   ข้อมูลที่เกิดขึ้น : ข้อมูลประชากรและสิทธิ UCจำแนกตามหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ
   ระเบียนและรายงาน : รายงานจำนวนผู้มีสิทธิ และความครอบคลุมของสิทธิฯ จำแนกแต่ละสิทธิรายเครือข่ายหน่วยบริการ (รายเดือน) ณ วันต้นเดือน 

   ภารกิจ/กิจกรรมที่ 2 : การจัดทำฐานข้อมูลฐานข้อมูลหน่วยบริการ และ ฐานข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการ
   ข้อมูลที่เกิดขึ้น : ข้อมูลหน่วยบริการ และ ข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการ
   ระเบียนและรายงาน : รายงานการสำรวจ/ปรับปรุงข้อมูลหน่วยบริการ และข้อมูลเครือข่ายหน่วยบริการ (รายงวด 6 เดือน)

3. การประเมินผลโครงการ สร้างหลักประกันสุขภาพ(UC)
   ภารกิจ/กิจกรรมที่ : การประเมินผลโครงการ สร้างหลักประกันสุขภาพ(UC)
   ข้อมูลที่เกิดขึ้น 1 : ข้อมูลรายงานทางการเงินและกิจกรรมบริการในแต่ละเดือน
   ระเบียนและรายงาน 1 : รายงานตามระบบรายงาน 0110 รง.5 ในภาพรวมของเครือข่ายหน่วยบริการ จำแนกระหว่างแม่ข่าย และลูกข่าย ข้อมูลการเงิน และข้อมูลกิจกรรมฯ  
   ข้อมูลที่เกิดขึ้น 2 : ข้อมูลการวิเคราะห์สถานการทางการเงินและผลลัพธ์การจัดบริการของเครือข่ายบริการและหน่วยบริการ
   ระเบียนและรายงาน 2 : รายงานสรุปผลวิเคราะห์สถานการทางการเงินและผลลัพธ์การจัดบริการของเครือข่ายบริการและหน่วยบริการ
   ข้อมูลที่เกิดขึ้น 3 : ข้อมูลการให้บริการและผลการดำเนินงานนอกเวลาราชการของ สอ./ศสช.
   ระเบียนและรายงาน 3 : รายงานตามระบบรายงาน UC Report 01 (การให้บริการการรักษาพยาบาล และกิจกรรมอื่นที่ไม่ใช่การรักษาพยาบาล)
   หมายเหตุ : ใช้เฉพาะ ในสังกัด สสจ.พัทลุง
   ข้อมูลที่เกิดขึ้น 4 : ข้อมูลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการภายในเครือข่ายหน่วยบริการ
   ระเบียนและรายงาน 4 : รายงานตามระบบรายงาน UC Report 02 (มติ CUP Board, ข้อสรุปต่าง ๆ หรือ รายงานความก้าวหน้าที่ได้ดำเนินการไป ภายใต้โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
   หมายเหตุ : ใช้เฉพาะ ในสังกัด สสจ.พัทลุง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)