บันทึก... เรื่องของผู้สูงอายุ( ที่ปากพะยูน )
ตอน....
  ดอกแก้วพัฒนากับระบบบริหารจัดการของ(ช่าง)ผม

      จากการประชุมประจำเดือนตค.48  ของชมรมผู้สูงอายุ   ผลจากการวิเคราะห์ปัญหาของชมรมผู้สูงอายุที่ผ่านมาจากวันนั้นถึงวันนี้ ยังไม่มีใครบอกยอด(จำนวน)  ผู้สูงอายุที่แท้จริงของ อำเภอปากพะยูนได้  มีแต่ประมาณ....คน  กันมาตลอด   คุณแสงชัยผู้สูงอายุคนหนึ่ง (ช่างตัดผมชายในเขตเทศบาล) เสนอขึ้นมาว่า "เราน่าจะมีศูนย์ข้อมูลสำหรับผู้สูงอายุ  ไว้สำหรับติดต่อประสานงานกันเอง  ใครมีงานอะไรก็ติดต่อง่ายดี   สำหรับตัวผมว่างไปช่วยได้วันพุธ  (วันพุธ  มีคนมาใช้บริการตัดผมน้อย ) " เป็นความคิดเชิงบริหารจัดการที่ดี  เรียกว่างานหลวงไม่ให้ขาดงานราษฏร์ไม่ให้เสีย
      นับได้ว่า "คุณแสงชัย"  ใช้หลักการบริหารมาปรับใช้กับตนเองได้ดีและ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำระบบสารสนเทศมาจัดการกับข้อมูลของชมรมผู้สูงอายุ.... ถือเป็นต้นแบบของความคิดในการนำหลักบริหารง่ายๆมาปรับใช้ในการปฏิบัติกิจกรรมประจำวัน  นับว่าเป็นการพัฒนาสิ่งที่ดีแก่ทีมงานผู้สูงอายุของเรา