รายงานการเงิน

งบการเงินประจำปี

ช่วงนี้เป็นการจัดทำรายงานการเงินภาครวมทั้งหมดของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งจะต้องจัดทำรายงานการเงิน ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้-ค่าใช้จ่าย และงบกระแสเงินสด ในการปิดงบประจำปีของแต่ละปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบเงินรายได้ ข้อ 38.2 ให้จัดทำรายงานการเงินประจำปีเสนอคณะกรรมการบริหารภายใน  60 วันเมื่อสิ้นงวดบัญชี และตามข้อ 39.2 ให้อธิการบดีเสนอรายงานการเงินประจำปีต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันปิดบัญชีประจำปี วันนี้ผมได้ทำงบการเงิทั้ง 3 งบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งระบบบัญชีใน MIS ยังไม่สามารถออกงบการเงินทั้ง 3 งบดังกล่าว ระบบดังกล่าวของมหาวิทยาลัยทำได้เพียงงบทดลองเท่านั้น ซึ่งจะต้องทำทั้งสามงบฯเอง ตลอดจนหมายเหตุประกอบงบการเงินตามหลักบัญชี และจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารในวันที่  9  มค.50 นี้และจะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยในปลายเดือน มค. 50 นี้เช่นกัน

1. งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of Financial Position) คือ รายงานการเงินที่แสดงฐานะการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุนของหน่วยงาน ณ วันที่จัดทำรายงานผู้ใช้งบการเงินสามารถนำไปวิเคราะห์โครงสร้างและความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ หนี้สิน และสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนทุน เพื่อประเมินฐานะการเงินของหน่วยงาน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง

2. งบรายได้-ค่าใช้จ่าย คือ รายงานการเงินที่แสดงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานสำหรับรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการผลิต ผลผลิตของหน่วยงานในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

3. งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) คือ รายงานการเงินที่แสดงการเคลื่อนไหวของกระแสเงินสดของหน่วยงานในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ผู้ใช้งบการเงินสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อประเมินความสามารถของหน่วยงานที่จะได้รับเงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด และความจำเป็นของหน่วยงานในการใช้กระแสเงินสดที่เกิดจากกิจกรรมดำเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงิน

4. หมายเหตุประกอบงบการเงิน (Notes to The Financial Statements) คือ ส่วนหนึ่งของงบการเงินซึ่งจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับเกฑณ์การจัดทำงบการเงิน นโยบายการบัญชีที่ใช้ปฏิบัติกับรายการบัญชีที่สำคัญ การเปิดเผยข้อมูลตามที่มาตรฐานการบัญชีกำหนด และการใช้ข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ในงบการเงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กองคลังและพัสดุมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คำสำคัญ (Tags)#รายงานการเงินประจำปี

หมายเลขบันทึก: 70148, เขียน: 29 Dec 2006 @ 23:06 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 23:46 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

IP: xxx.156.43.188
เขียนเมื่อ 

เหมือนกัน