การรับส่งข้อมูล จากสอ.มาให้จังหวัดประมวลผลนั้น ยังมีการซ้ำซ้อนของข้อมูลอยู่