พระพุทธเจ้าได้ทรงแจกแจงความสุขไว้  4 ประการ  ตามลำดับ  ได้แก่            

          1. สุขจากการมีทรัพย์            

         2. สุขจากการบริโภค            

         3. สุขจากความไม่มีหนี้            

         4. สุขจากการประพฤติสุจริต  ทั้งกาย  วาจา  ใจ  ความสุขที่เกิดจากได้ทำในสิ่งที่ตนคาดหวังที่สุจริต  ความสุขที่เกิดจากการได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  เป็นความสุขที่สร้างให้สังคมเป็นสุข             สังคมที่มั่งคั่งที่ให้สมาชิกในสังคมอยู่แพง   กินแพง  อาจจะไม่ใช่อยู่ดี  กินดี  เสมอไป  และไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับการ  อยู่ดี  มีสุข

          ที่สุดของที่สุด   สุขของพวกเราชาวโลกไม่ใช่อะไรอื่น  สุขก็คือ  ทุกข์จำแลงมาหลอกเราเท่านั้นเอง  และเราก็ชอบให้ถูกหลอกด้วย  นะคะ