หลังจากที่ได้ดำเนินการในการรับการตรวจเยี่ยมเป็นต้นแบบร.ร.ในฝัน
สหกรณ์ร้านค้าในรูป_minicompany  นักเรียนได้รับความรู้ในการนำสหกรณ์ให้ดำนินการโดยการใช้ระบบบัญชีสำเร็จรูป ที่ชื่อว่าLannapos เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว  ทันสมัย  นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง  และตอนนี้สหกรณ์ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการจัดทำบัญชีต่อเนื่อง  ของสหกรณ์จังหวัด โดยจะนำโปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำบัญชีการดำเนินงานของสหกรณ์