จากบันทึกที่ผมได้เขียนถึงการทำงานของหน่วยงานสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ที่ CKO ได้ให้โอกาสขยายวงการเรียนรู้  จากในอดีตที่ทีมงานเราทำKMแบบไม่ให้รู้ตัว  โดยสอดแทรกไปในงานเท่าที่จะทำได้   ต่อมาเราเปลี่ยน CKO ใหม่  และท่านได้ให้นำKM เข้ามาพูดคุยและกำหนดการเรียนรู้ให้ทั่วทั้งองค์กร  โดยเริ่มต้นเวทีปรับแนวคิดกันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ที่ผ่านมา (ลิงค์)

          เมื่อวานนี้ (26 ธันวาคม  2549) เป็นครั้งแรกที่เราได้ดำเนินการ ลปรร.กันในหน่วยงานของสำนักงานเกษตรจังหวัด ซึ่งใช้เวทีการประชุมประจำเดือนของพวกเราที่มีอยู่แล้ว  หลังจากที่ได้บอกกล่าวกันถึงงานตามปกติของการประชุมทั่วๆ ไป ต่อจากนั้นก็เป็นการเปิดเวทีให้แต่ละกลุ่มฝ่าย ซึ่งมี 2 กลุ่มงาน กับอีก 2 ฝ่าย คือ

  • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

  • กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต

  • ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

  • ฝ่ายบริหาร

           บรรยากาศการ ลปรร. ซึ่งเราใช้เวลาไม่มากนัก เริ่มโดยผม คุณอำนวยอาสา ได้เกริ่นทบทวนเกี่ยวกับการทำงานโดยการสร้างความสัมพันธ์ของคนทำงาน ทำงานร่วมกัน เรียนรู้ร่วมกัน  ส่วนองค์ความรู้หรือการจัดการความรู้นั้นจะตามมาเอง  จากนั้นก็เป็นการเล่าของแต่ละกลุ่ม-ฝ่าย ดังนี้

  • คุณสมเดช  สิทธิยศ จากกลุ่มส่งเสริมแลพัฒนาเกษตรกร ได้เล่าถึงกระบวนการทำงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ และลงไปสร้างกระบวนการร่วมกันในกลุ่มอาชีพต่างๆ ว่าเราจะต้องร่วมมือกัน เมื่อกลุ่มพัฒนาสถาบันเกษตรกรเข้าไปทำเรียนรู้และสร้างแนวทางพัฒนาแล้ว ก็จะส่งลูกต่อมายังกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนกลุ่มและปฏิบัติงานต่อ และในปี 2550 นี้ มีเป้าหมาย อำเภอละ 5 กลุ่ม รวมทั้งจังหวัด 55 กลุ่มอาชีพ (ที่จะนำร่อง)

  • หลังจากนั้น คุณปริมาณ  ปั้นลี้ หน.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาผลผลิต ได้มาเสริมคุณสมเดช ถึงการทำงานว่าเราจะต้องลงพื้นที่ และทำงานประสานกันอย่างดีต่อไป เพื่อสนับสนุนแผนของกลุ่ม

  • คุณกิติกานต์  ศรีวิชัย จากฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้มาเล่าถึงประสบการณ์ในการประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตรให้ประสบผลสำเร็จ  โดยได้เล่าขั้นตอนที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ของตนเอง เพื่อให้ทุกคนได้ ลปรร.

  • คุณนัยนา  สุจิตรา  หน.ฝ่ายบริหาร ก็ได้มาแลกเปลี่ยนถึงกระบวนการและขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงิน ที่ถูกต้องและทำให้เกิดความรวดเร็วในการเบิกจ่าย

  • จากนั้นคุณสายัณห์  ปิกวงค์ (คุณอำนวยตัวจริง)  จากฝ่ายยุทธศาสตร์ ก็ได้มาสรุปถึงกระบวนการที่ได้ดำเนินการในวันนี้ ว่าเป็นการเริ่มต้น ดังนั้นก็ต้องเรียนรู้กันต่อไป

        สุดท้ายผลก็สรุปภาพรวมอีกครั้งว่า  การทำKMนั้น คือการบริหารความสัมพันธ์ของคนในองค์การ ให้ได้มีโอกาสพูดคุยกันเรื่องงาน ลป.ประสบการณ์ในการทำงาน  โดยต้องมีเป้าก่อนว่าในงานนั้นๆ เราต้องการความรู้เรื่องอะไร   เวลามาพบกันก็เป็นการ ลปรร.วิธีหนึ่ง แต่สุดท้ายต้องสรุปและบันทึกองค์ความรู้เหล่านั้นไว้   เพื่อเผยแพร่ให้คนอื่นที่ไม่ได้ร่วมอยู่ด้วยได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ ต่อไป

        เป็นเวทีแรกครับ   อาจจะแข็งไปบ้าง  ยังมีรูปแบบของการประชุมอยู่บ้าง  แต่เราก็ประเมินกันว่าได้แค่นี้ก็พอใจมากแล้วครับ  ก็คงค่อยๆ เสริมความรู้ และจัดกระบวนการกันอย่างนี้ต่อไปสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยๆ ปรับกระบวนท่ากันใหม่

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก