ความเป็นมา (ต้นน้ำความคิด)

        ด้วยความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว หลากหลายของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดี ตลอดจนความชอบ ทักษะ และรูปแบบการนำไปใช้งาน รูปแบบการนำเสนอ (Style) ของแต่ละคนที่หลากหลาย ฉะนั้นการแบ่งปันความรู้ของบุคลากรแต่ละคนในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูล สารสนเทศ แล้วสิ่งใดล่ะที่เป็นองค์ความรู้ แก่นของความรู้ที่แท้จริง องค์ความรู้เหล่านั้นอยู่ที่ไหน? แต่ละคนมีความรู้ด้วยกันทั้งนั้น เทคโนโลยีอาจไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดเรื่องการจัดการความรู้แต่การที่บุคลากรภายในองค์กรได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ (Knowledge Share) ถ่ายทอดผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในลักษณะที่เป็นส่วนบุคคล (Personalized) นับเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะจัดเก็บองค์ความรู้และประสบการณ์เหล่านั้นได้อย่างสะดวกเป็นอย่างดี และน่าจะเหมาะกับจริตและบริบทของบุคลากร CARD ที่เป็นนัก IT เป็นต้นทุนเดิมที่สำคัญอยู่แล้วก็เป็นได้ ...เรียกว่า "ไม่ทำไม่รู้" แล้วเทคโนโลยีอะไรที่มีความสามารถรวบรวมความรู้ที่หลากหลาย จากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกัน สามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม