ตามมุมมองของผมแล้ว 3 คำนี้มีส่วนที่คาบเกี่ยวกันค่อนข้างมาก ... ในวันนี้จะขอพูดเฉพาะส่วนที่เห็นว่าจุดเน้นไม่เหมือนกันนะครับ

        การศึกษา (Education)   เป็นคำใหญ่ที่ครอบคลุมกว้างขวาง มีทั้งที่อยู่ในระบบและนอกระบบ มีทั้งที่เป็นภาคบังคับและตามอัธยาศัย  อาจารย์หมอประเวศเคยพูดไว้ว่า ส่วนใหญ่จะใช้ วิชา เป็นตัวตั้ง  เป้าหมายของการศึกษามักอยู่ที่การสร้าง ความเข้าใจ (Understanding)” ให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน  ผมเองมองว่าการศึกษาส่วนใหญ่นั้นเน้นไปที่ระดับความคิด (เน้นการใช้หัว หรือ Head )  ยังไปไม่ถึงระดับของจิตใจ ( Heart )  เท่าใดนัก  ทำได้อย่างมาก คือ เข้าใจ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่ เข้าถึง

        การวิจัย (Research) ก็เป็นการสร้างความ เข้าใจ อีกเช่นกัน  โดยผ่านกระบวนการที่ค่อนข้างเป็นวิทยาศาสตร์ มีการแปลงปัญหาให้ออกมาเป็นโจทย์วิจัย   แล้วใช้กระบวนการเก็บข้อมูลเพื่อทดสอบ พิสูจน์  จนได้ออกมาเป็นคำตอบ เป็น Model หรือ ทฤษฎีที่ยอมรับได้ (ในขณะนั้นๆ)

        การจัดการความรู้ (KM)   เป็นกระบวนการสำหรับใช้แก้ปัญหา พัฒนางาน หรือ สร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation) โดยอาศัยการต่อยอดความรู้ที่มีอยู่เดิม  เสริมเพิ่มเติมด้วยความรู้ใหม่  เป็นการใช้ศักยภาพ ใช้ทุนเดิมที่มีอยู่ในการพัฒนางาน พัฒนาองค์การ พัฒนาชุมชน (สังคม)   KM จะเกิดได้ยากหากความสัมพันธ์ระหว่างกันนั้นไม่ดี    KM จะเกิดได้ยากในหมู่ผู้ที่ไม่สนใจใฝ่เรียนรู้    KM จะไม่มีพลังหากดำเนินไปอย่างไร้ทิศทาง

        ........ วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะครับ  รบกวนท่านอื่นๆ ช่วยเติมต่อได้ตามอัธยาศัยครับ