วันนี้เมื่อ 38  ปีที่แล้ว  (26  ธันวาคม  2511)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระราชทานพระราโชวาทเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ดังว่า 

              ...  ท่านมีหน้าที่อันสำคัญอยู่ ที่จะต้องตอบแทนคุณของทุกฝ่ายที่ได้อุปการะช่วยเหลือ  การทดแทนคุณนั้น  มิใช่สิ่งที่ยากนักถ้าท่านประพฤติตนดี  มีสัมมาอาชีวะเป็นหลักฐาน  เป็นที่เชิดชูวงศ์ตระกูล ก็เป็นการได้ทดแทนคุณบิดามารดา  ถ้าท่านหมั่นศึกษาค้นคว้าวิชาการให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่กาลสมัย ก็เป็นการได้ทดแทนคุณครูบาอาจารย์  และในประการสุดท้าย  ถ้าท่านตั้งใจทำงานทุกอย่าง  โดยถือประโยชน์ส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวแล้ว  ก็เป็นการได้ทดแทนคุณประชาชนคนไทยทุกคน....

วันนี้จึงเป็นวันมงคลอีกวันหนึ่งในชีวิตของคนไทย  ซึ่งต้องไม่ลืมตระหนักในการทดแทนบุญคุณต่อผู้คนและสังคมตามบทบาทและสถานะของตนเอง  เป็นสำคัญ