๒๐๒. ชมและฟัง : สวรรค์และเอกภพของกสิกรรมธัญญาหาร ในมะละกอ

สวรรค์และเอกภพในมะละกอ
กับเจ้าหญิงนักโภชนาการชุมชน
เพลงส้มตำพระราชทาน
และภพภูมิสวรรค์ในอกของมะละกอ 

ส้มตำและกสิกรรมธัญญาหาร
สุขภาวะมูลฐานมะละกอ
สุขภาวะนิเวศในบ้าน
เพลงส้มตำพระราชทาน
สุนทรียพลานามัย (Health Aesthetic)

ชื่อภาพ :  สุขภาวะมูลฐานและสุนทรียพลานามัยในมะละกอ
ขนาด   :  80 x 110 เซนติเมตร
เทคนิค :  Mononchrome Drawing with Crayon Pencil บนกระดาษ
ศิลปิน   :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ คำศรีจันทร์ บ้านสังคมศิลป์ สันป่าตอง เชียงใหม่
              รองประธาน คณะกรรมการเขนพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชน ภาคเหนือ เขต 1
              ประธาน คณะอนุกรรมการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการเขนพื้นที่สุขภาพเพื่อประชาชน ภาคเหนือ เขต 1
แนวคิดและแรงบันดาลใจ : 
              การสร้างงานศิลปะ บูรณาการกับปฏิบัติการเชิงวิจัย เพื่อศึกษา ทดลองบนวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพการงาน ตรวจสอบหลายมิติ สร้างความรู้แบบพหุวิทยาการ ศึกษามิติสังคม ประชากร การพัฒนาชุมชน เมือง และถิ่นอาศัย กระบวนการทางการสื่อสาร ศิลปะ การศึกษา วัฒนธรรม การพัฒนาเชิงระเบียบวิธีวิทยาการและเทคโนโลยี ที่เหมาะสม บูรณาการ เสริมพลังและยกระดับนัยสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมจากหลายมิติ 
ราคา   :  ผลงานสะสมของศิลปิน
แหล่งจัดแสดงและเผยแพร่เพื่อการรับชม : บ้านสังคมศิลป์ บ้านห้วยส้ม สันป่าตอง เชียงใหม่ 

เพลงพระราชทาน :
              เพลงส้มตำพระราชทาน บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบริมราชกุมารี
              https://www.youtube.com/watch?v=1FaPcw1vHX0

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศิลปะและสื่อเพื่อการพัฒนาความเห็น (1)

ภาพสวยงามค่ะ