พอดีวันนี้ได้เชิญ ดร. เทพชัย จากเนคเทคมาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ป โท และได้มีโอกาสฟังทัศนคติและข้อคิดเห็นของ ดร. เทพชัยในความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ดร. เทพชัยวิเคราะห์ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจากลักษณะนิสัยของพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยตลอด  เพราะฉะนั้น  คนที่ยึดถือหลักเศรษฐกิจพอเพียงควรจะขยันทำงานซึ่งก่อจะทำให้มีรายได้ที่พอ  และมีเวลาน้อยลงในการใช้จ่ายเงิน   และทำให้มีชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น

สิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการสนทนานี้คือ  คำพูดของคนขึ้นอยู่กับผู้พูดว่าเป็นใคร  คำพูดเดียวกันของคน 2 คน อาจจะมีความหมายแตกต่างกัน  โดยปกติเราไม่ค่อยวิเคราะห์ความหมายของคำพูดอย่างลึกซึ้งจากลักษณะนิสัยของคนที่พูด

นอกจากนี้ทำให้เราเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดีขึ้น  ซึ่งแต่เดิมเข้าใจว่าคนที่ใช้หลักการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นคนที่มีเหตุผล ทำอะไรพอประมาณกับกำลังที่ตนเองมี  และมีภูมิคุ้มกันในตนเอง  ตอนนี้เข้าใจมากขึ้นว่าสิ่งเหล่านี้ได้มาจากการกระทำของเราซึ่งจะต้องมีการขยันทำงานให้ดีที่สุดตามหน้าที่และความรับผิดชอบของตนเอง