ทางเดินสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน(ภูมิหลังและความสำเร็จ)

ความพยายามที่อยู่เหนือธรรมดา ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จที่แตกต่าง
 • ภูมิหลัง และการนำ ICT เข้าสู่โรงเรียน

          เมื่อ ๒ วันก่อนหน้านี้เช็คดูสมุดเยี่ยมในเว็บไซด์ส่วนตัว มีศิษย์เก่าที่ไปศึกษาต่อได้เซ็นเยี่ยมไว้ ดังนี้

  ศิษย์เก่า 6/3 2546
E-Mail :   
Comment :   ผมได้โควต้าไปดูงานที่ญี่ปุ่น 6 เดือนมันมีคำพูดของ buddy ผมที่เป็นญี่ปุ่นเขาบอกกับผมว่า ความพยามที่อยู่เหนือธรรมดา ย่อมนำมาซึ่งความสำเร็จที่แตกต่าง

ศิษย์เก่าคนนี้ กำลังให้ครูตรวจสอบว่าคือ ใคร เรียนอยู่ที่ใด เพราะปี ๒๕๔๖ โรงเรียนเชียงกลมวิทยาพึ่งได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนในฝันเมื่อเดือนมิ.ย. และปีดังกล่าวการพัฒนาเพิ่งจะเริ่ม แต่ศิษย์เก่าแต่ละรุ่นที่จบไปก็จะแวะเวียนเข้ามาดูความก้าวหน้าทั้งที่มาเองและชมเว็บไซด์ หลายคนบอกว่าอิจฉาน้อง ๆ ที่ได้เรียนอยู่ในช่วงที่โรงเรียนพัฒนาสูงสุดจนเป็น"เร่งสู่ฝัน"(๒๕๔๗)และ"ต้นแบบโรงเรียนในฝัน(๑๗ พ.ย.๒๕๔๘) ศิษย์เก่าอีกคนที่พวกเราภาคภูมิใจมาก คือ นางสาวอรุณรัตน์ จุตตะโน สอบคัดเลอกเข้าโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน ไปเรียนอยู่ที่ปักกิ่ง ประเทศจีน

อยากเล่าภูมิหลังคร่าว ๆ ให้ฟังว่า โรงเรียนเชียงกลมวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง สังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม) ปัจจุบันสังกัด สพท.ลย.๑ ตั้งอยู่ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จ.เลย ห่างจากศาลากลางจังหวัดเลย ๖๕ กิโลเมตร สถาปนาโรงเรียนเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๒๔ มีพื้นที่ ๔๔ ไร่ สภาพชุมชนรอบโรงเรียนมีลักษณะเป็นชุมชนชนบท มีประชากร ๑,๘๗๘ คนตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลเชียงกลม อาชีพหลักของชุมชนคือ เกษตรกร ปลูกพืชไร่ ผลไม้ และยางพารา ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาชั้น ป.๖ ร้อยละ ๙๐ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้เฉลี่ยต่อปี ๒๕,๐๐๐ บาท ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดี แต่ไม่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการจัดการศึกษา นักเรียนส่วนใหญ่มาจากหมู่บ้านใน ๓ ตำบลเพื่อมาเรียนหนังสือโดยไป-กลับทุกวันด้วยรถโดยสารเหมาจ่ายรายเดือน ระยะห่างจากบ้านถึงโรงเรียนโดยเฉลี่ย ๑๐ กิโลเมตร นักเรียนส่วนใหญ่มีวินัยคุณธรรม มีสัมมาคารวะ มีบ้างที่เป้นไปตามกระแสสังคมวัยรุ่น แต่ก็มารถอบรมสั่งสอนได้

วิสัยทัศน์ ของโรงเรียนเชียงกลมวิทยา "เปิดโลกทางการศึกษา พัฒนาด้วยเทคโนโลยี"

พันธกิจ : สร้างโรงเรียนชั้นดีใหกับชุมชนห่างไกลและขาดโอกาส

จำนวนนักเรียนปัจจุบัน ๖๔๐ คน (ม.๑ -๖) ผลการเรียนเฉลี่ยทั้งโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง นักเรียนร้อยละ ๕ มีคอมพิวเตอร์ใช้ที่บ้าน ร้อยละ ๒ มีอินเตอร์เน็ตใช้ที่บ้าน นอกนั้นมาใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตที่โรงเรียน นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้

บุคลากรในปัจจุบัน ผอ.โรงเรียน ๑ คน รองผอ. ๑ คน ครู ๒๒ คน พนักงานราชการ ๔ คน ครูอัตราจ้าง ๓ คน ลูกจ้างประจำ ๓ คน มีอาคารเรียน อาคารประกอบครบ ยกเว้นโรงอาหารที่จัดสร้างเอง ผอ.โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นครูเกียรติยศ สาขาบริหารการศึกษา(๒๕๔๗) ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ"คุรุสดุดี"(๒๕๔๙)

 • ผลงาน/กิจกรรมดีเด่น /โครงการดีเด่น (คัดจากเว็บไซด์โรงเรียนในฝัน)

1. ปี 2546-2548 ระดมทุนจากผู้ปกครองนักเรียนขอบริจาคเงินซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนได้จำนวน 39 เครื่อง คิดเป็นเงิน 585,000 บาท


2. ปี 2546 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจัดทำผ้าป่าเพื่อสมทบปรับปรุงห้องสมุดดิจิตอล ได้เงิน 79,199 บาท


3. ปี 2546-2547 ประสานงานกับชาวญี่ปุ่นด้วยจดหมายอิเลคโทรนิค เพื่อขอรับการสนับสนุน คอมพิวเตอร์โน้ตบุค เพื่อให้นักเรียนได้สืบค้นในห้องสมุด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก โรตารีเมืองฮอกไกโด นำมามอบให้เมื่อ 22 มิ.ย. 47 จำนวน 8 เครื่อง เป็นเงิน 200,000 เยน


4.ปี 2547 ฯพณฯพลเอก อาทิตย์ กำลังเอก สมาชิกวุฒิสภา มอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนจำนวน 11 เครื่อง เป็นเงิน 225,000 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2547


5.ปี 2547  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้รับโล่ "ครูเกียรติยศ" สาขาบริหารการศึกษา
6.ปี 2548 ได้รับคัดเลือกให้นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศรุ่นที่ 2 (เรียนที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย )
7.ปี 2548 นักเรียนสอบคัดเลือกได้รับทุนหนึ่งอำเภอหนึ่งทุน ศึกษาต่อประเทศจีน(ปักกิ่ง) เดินทาง 28 ก.ย.49


8.ปี 2549 ได้รับคัดเลือกให้นักเรียนเข้าโครงการแลกเปลี่ยนในประเทศรุ่นที่ 3 (เรียนที่โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย )
9. ปี 2549 บัณฑิตวิทยาลัย มศว.ประสานมิตรเลือกมาวิจัยเจาะลึกโรงเรียนในฝัน และให้บริษัท กันตนามาบันทึกเทปโทรทัศน์ เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในรงเรียนต้นแบบระดับตำบล


10.ปี 2549 นักเรียนชนะเลิศ โครงการ อย.น้อยระดับจังหวัด
11.ปี 2549 ชนะเลิศ ยอดเยี่ยมการประกวด ห้องสมุด ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง จัดโดย สพฐ. มอบให้ สพท.ตัดสินในระดับ เขตพื้นที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้รับเข็มเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี"ของคุรุสภา


12.จัดกิจกรรมมหกรรมวิชาการระดับโรงเรียน ระดับกลุ่มคุณภาพฯทุกปี เน้นให้นักเรียนเข้าแข่งขันทั้งภายในภายนอกโรงเรียนด้าน วิชาการและดนตรี กีฬา ศิลปะ ได้รางวัลเป็นที่พึงพอใจมาโดยตลอด
13. อบรมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมทุกปี <p align="left"> </p><p align="left">    คงพอเห็นภาพที่โรงเรียนมีความโดดเด่นด้าน ICT และการให้โอกาสแก่นักเรียนที่ขาดโอกาสขึ้นมาบ้าง แต่รายละเอียดปลีกย่อย เทคนิค กลยุทธ์ ยังมีที่จะเล่าให้ฟังอีกหากท่านสนใจ ขอให้เสนอแนะเข้ามาด้วย ทั้งนี้ด้วยปณิธานอย่างแรงกล้าที่อยากจะเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปและในวงการศึกษาเพื่อปรับประยุกต์ เพื่อเป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนในฝันรุ่นต่อไป และโรงเรียนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาในกรอบโครงการโรงเรียในฝันที่เห็นว่าประสบความสำเร็จ ผมเรียนว่า ผมเองทุ่มเทให้กับโรงเรียนนี้มาก เพราะเป็นโรงเรียนแรกที่ผมมาบริหาร และคิดเสมอที่จะทดแทนบุญคุณแผ่นดิน หวังเพียง”ให้โอกาสคน ได้กุศลมหาศาล”และทำงานให้กับพ่อหลวงเพราะเราเป็นข้าราชการ(ผู้ทำงานให้พระราชา)</p><p align="left">วันนี้ตั้งใจจะเขียนสมุดบันทึกแต่เช้าแล้วส่ง พักนอนที่โรงเรียนตื่นมาเขียนตั้งแต่ตี๕ เขียนเสร็จแล้วกำลังจัดภาพลงเพื่อส่ง ปรากฎว่าไฟฟ้าดับตั้งแต่ ๗.๕๐น. และตลอดวัน เลยส่งไม่ได้ กลับมาบ้านที่ อำเภอเมืองเลย เนตที่ใช้(ADSL) ล่มอีก กว่าจะได้ส่งก็  ๒๐.๑๐ น. ขออภัยหากมีใครรออ่าน ครับ</p><p align="left">บรรจง  ปัทมาลัย ผอ.โรงเรียนเชียงกลมวิทยา จ.เลย</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารสู่ต้นแบบโรงเรียนในฝัน

คำสำคัญ (Tags)#การปูฐานict

หมายเลขบันทึก: 68462, เขียน: 20 Dec 2006 @ 20:14 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:42 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
 • รออ่านครับ
 • ถ้าผมไม่ได้อ่านบันทึกอาจารย์ อย่าตกใจนะครับ
 • ผมไปชายแดนเริ่ม  21 ธค. อาจารย์เล่าเรื่องโรงเรียนดีจังเลยครับ ชอบอ่าน ผอ พัฒนา ICT ของโรงเรียนอย่างไรบ้างครับ
 • ขอบคุณมากครับ
เขียนเมื่อ 
 • บันทึกแบบนี้ละครับที่เยี่ยมยอดมากครับ
 • ลองเล่าเรื่องกิจวัตรในการทำงาน
 • การบริหารเป็นอย่างไรบ้าง
 • การนำเสนองานให้นักศึกษา ม.ราชภัฏเลย
 • คำถามที่นักศึกษาถามฯลฯ
 • ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณ คุณขจิต ผมได้แนวทางและทำให้ตนเองคิดที่จะบันทึกให้ได้ทุกวัน