เรียนปนเล่น

  การเล่นเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งในการเรียนรู้  เป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและทำให้เด็กเกิดทักษะอย่างหนึ่งและเกิดเป็นทักษะที่สามารถติดตัวของเด็กไปตลอด แต่การเล่นปนการเรียนต้องมีวิธีการและทำที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวของเด็ก เป็นแนวทางที่ดี  ต้องมีการแนะว่าสิ่งไหนควร สิ่งไหนไม่ควร  เพื่อเด็กจะได้นำไปใช้ในอนาคตต่อไป 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูปลิ้วลมความเห็น (0)