เพื่อเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติในปัจจุบัน ขอเสนอ วิธีแก้ปัญหาความเห็นต่างของประชาชนคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

ข้อเสนอที่กล่าวมาเบื้องต้น ไม่สงวนสิทธิ์ ยินดี ถ้ามีผู้นำความคิดนี้ไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อนำไปต่อยอดทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้เพื่อให้เกิดความรัก และสามัคคี ของคนในชาติ ต่อไป

เพื่อเป็นการแก้ปัญหาวิกฤตของประเทศชาติในปัจจุบัน ขอเสนอ วิธีแก้ปัญหาความเห็นต่างของประชาชนคนไทยทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ดังนี้

1. เปิดให้ประชาชนสัญชาติไทย ได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ในห้องประชุมรัฐสภา มอบให้ ประธานรัฐสภา และสมาชิกรัฐสภา เป็นเจ้าภาพ ในการกำหนด

1.1 วันประชุม

1.2 หัวข้อในการแสดงความเห็น

1.3 กำหนด กฎเกณฑ์และจำนวน ของผู้สมัครเข้าร่วมประชุมในแต่ละกลุ่มของประชาชนที่มีสัญชาติไทย ตามวัย ตามอาชีพ ผู้สมัครจะต้องเป็น ประชาชนธรรมดา ที่ไม่ใช่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา เช่นอาชีพเกษตรกรรม อาชีพรับจ้าง อาชีพอิสระ อาชีพค้าขาย อาชีพนักธุรกิจ อาชีพนักวิชาการ อาชีพ ทนาย อาชีพนักลงทุน เจ้าของกิจการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ เป็นต้น

2.เปิดให้ประชาชนสัญชาติไทย ตามกลุ่มของประชาชน ในแต่ละวัย / แต่ละอาชีพ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ ทางเว็บไซต์ ต่าง ๆที่เชื่อถือได้ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ที่มาจากประชาชนสัญชาติไทย ที่มีความรู้ในการบริหารจัดการด้านการทำสื่อ ออนไลน์ เป็นเจ้าภาพ ในการ ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อทำให้ประชาชนสัญชาติไทย ทุกวัย ทุกอาชีพ ได้แสดงความคิดเห็นในทางสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ได้ เช่นตัวอย่างในการดำเนินการดังนี้

2.1 คัดเลือก หรือจัดทำ แพลฟอร์มออนไลน์ / สื่อออนไลน์ ตามจำนวน ที่เหมาะสม กับ จำนวนประชาชนสัญชาติไทยที่มีสิทธิ์ในการ แสดงความคิดเห็น

           2.2 กำหนด หัวข้อ และ ระยะเวลาในการแสดงความคิดเห็น

2.3 กำหนดกฎเกณฑ์ ของผู้มีสิทธิ์ ในการร่วมแสดงความคิดเห็น ในแต่ละแพลตฟอร์มออนไลน์       ตามข้อ 2.1  

หมายเหตุ : ข้อเสนอที่กล่าวมาเบื้องต้น  ไม่สงวนสิทธิ์   ยินดี ถ้ามีผู้นำความคิดนี้ไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม เพื่อนำไปต่อยอดทำให้เกิดเป็นรูปธรรมในการนำไปใช้เพื่อให้เกิดความรัก และสามัคคี ของคนในชาติ ต่อไป

 ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท /  18 ตุลาคม 2563

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความของ ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุทความเห็น (0)