สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ : ทางอยู่รอดของประเทศไทย

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทางออกของประเทศไทยในยุคที่คนไทยมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ คือ คนไทยต้องคำนึงถึงชาติบ้านเมืองมาก่อนเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของพรรคพวกเป็นตัวตั้ง และมีจิตใจ ที่จะปกป้อง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันคู่ชาติไทย ให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

สามัคคี  ปรองดอง  สมานฉันท์   : ทางอยู่รอดของประเทศไทย

ดร. ถวิล  อรัญเวศ

         สามัคคี การปรองดอง สมานฉันท์  คงไม่ได้หมายความว่า คนไทยเรา ต้องคิดเหมือนกัน มีความเห็นเหมือนกัน ทำเหมือนกัน และห้ามสกัดกั้นความคิดเห็นของฝ่ายตรงกันข้าม  เพราะไม่เช่นนั้น การถ่วงดุลอำนาจคงจะไม่มี  กลไกการตรวจสอบ ควบคุคมการใช้อำนาจรัฐก็จะไม่มี  ยิ่งจะเป็นอันตรายถ้ามองในเชิงการบริหารราชการแผ่นดิน


     สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ที่ประเทศชาติต้องการ ได้แก่

         1. มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการสกัดกั้นคนไม่ดี ไม่ให้ได้อำนาจรัฐเข้าไปปกครอง  เพราะถ้าคนที่ไม่หวังดีต่อชาติบ้านเมือง หรือหวังดีแต่ลมปาก แต่ใจไม่หวังดี จะเป็นอันตรายใหญ่หลวงต่อชาติไทย

         2. มีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ให้ใครก็ตามมายุยุงให้คนไทยแตกแยกกันทางความคิดเห็น  ที่จะเป็นภัยและบ่อนทำลายความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะการแอบอ้างลัทธิทางศาสนา การแอบอ้างความไม่จงรักภักดีต่อสถาบันสูงสุดของชาวไทยที่มีมาพร้อมกับการก่อตั้งชาติไทย

         3. การมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการปกป้องรักษาสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ไม่ให้ใครมาย่ำยี หรือใส่ร้ายไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม

         4. การยืนหยัดในกฎหมาย  ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ไม่นำกฎหมู่เหนือกฎหมาย

         5. การให้โอกาสผู้ที่ประชาชนไว้วางใจ ได้ทำงานตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ เช่น วาระการดำรงตำแหน่งทางการเมือง 4 ปี ปล่อยให้เขามีโอกาสแสดง

ฝืมือจนครบเทอม ใม่คิดล้มกระดานก่อนครบกำหนด หรือยุบสภาฯ

         6. การไม่อิจฉา ริษยากันในทางการเมืองจนเป็นเหตุให้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมือง

         7. การไม่ยึดพรรคพวกจนลืมชาติบ้านเมือง  เพราะถ้าลืมชาติบ้านเมืองเพราะกลังเสียเพื่อนเสียพวกเป็นอันตรายใหญ่หลวงสำหรับประเทศชาติ ต้องแยกกันนะครับระหว่างเพื่อน พรรคพวก กับชาติบ้านเมือง

         8. การมองให้ไกล  คือมองทะลุตลอดลอดแนว ว่า ถ้าคนในชาติต้องมาทำศึกกันเอง  ใครได้ใครเสียบทสรุป

           ทางออกของประเทศไทยในยุคที่คนไทยมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ คือ คนไทยต้องคำนึงถึงชาติบ้านเมืองมาก่อนเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้ง ไม่ใช่เอาประโยชน์ส่วนตัว หรือประโยชน์ของพรรคพวกเป็นตัวตั้ง และมีจิตใจ ที่จะปกป้อง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันคู่ชาติไทย ให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)