บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) สามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ : ทางอยู่รอดของประเทศไทย