ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยที่ยังไม่พัฒนากระบวนการเรียนรู้ แต่เน้นการท่องจำไปตอบข้อสอบ เพื่อให้ได้ใบปริญญา ประกาศนียบัตร และเอกสารแสดงวุฒิอื่นๆ ที่ไม่ค่อยสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ชุมชน และสังคม ในทุกระดับ

 

การทำเช่นนี้ ทำให้คุณภาพการศึกษา เหลือเพียงคุณภาพการเลียน ว่าใครเลียนแบบไปตอบข้อสอบได้เก่งกว่าใคร ยังไม่ถึงแม้แต่การเรียนรู้ ที่จะเอาความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเอง และการศึกษาที่เราจำเป็นต้องทำให้สัมฤทธิ์ผล

เพื่อพัฒนาประชากรที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะเสียสละพัฒนาประเทศชาติ แต่เป้าหมายที่สำคัญในการพัฒนาของเรา กลับเป็น “การศึกษา” เพื่อพัฒนาตัวเอง ให้มีประชากรที่มีความรู้ความสามารถเข้มแข็งมากพอที่จะนำไปพัฒนาผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ

ดังนั้น ในด้านนโยบายสาธารณะจึงควรเน้นการแก้ไขปัญหา ที่เป็นแก่นแท้ของปัญหาของระบบการศึกษา ที่ต้องกลับมาเน้นการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรทุกระดับ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสังคมไทย

สิ่งที่ขาดแคลนอย่างหนักในขณะนี้ ก็คือ

  1.  ครูที่มีจิตสาธารณะ พร้อมที่จะทำงานทุ่มเท เสียสละพร้อมที่จะพัฒนาตัวเอง ให้สมกับเป็นครูต้นแบบ ตัวอย่างที่ดีของนักเรียน นักศึกษา 
  2. ระบบการศึกษาที่เน้นคุณภาพการเรียนรู้ การศึกษา ให้สมกับเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาชาติไทยทุกระดับ ทั้งระดับชุมชน ธุรกิจ และประเทศชาติโดยรวม
  3. ระบบการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของทั้งผู้สอน และผู้เรียน
  4. ระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กรการศึกษา ทั้งส่วนย่อยและส่วนรวม

 

ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการศึกษา จำเป็นต้องเน้นการแก้ปัญหาใหญ่ ดังกล่าวข้างต้น

โดยการสนับสนุนหลักการเบื้องต้นง่ายๆ ในการให้รางวัลและลงโทษ แบบไม่หลงประเด็น ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามากที่สุด อย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน และโปร่งใส โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของชาติอย่างแท้จริง ลดการทำงานแบบเพิ่มกระดาษเปื้อนหมึก ให้เหลือน้อยที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

 

ยุทธศาสตร์ในการทำงานที่สำคัญก็คือ

  • การทำงานแบบผู้มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติอย่างได้ผล และ
  • เลี่ยงการพึ่งพาแนวคิดที่เคยและยังบ่อนทำลายระบบการศึกษาอยู่ในปัจจุบัน และ
  • ต้องลดปัญหาการทำงานลูบหน้าปะจมูก ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในการพัฒนาอยู่ในทุกระบบในปัจจุบัน

 จึงเสนอมาจากประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษามากว่า ๓๐ ปี เพื่อโปรดพิจารณา ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ

และสำหรับสมาชิก Blogger ทั้งหลาย ท่านมีความเห็นอย่างไร และจะเพิ่มเติมในประเด็นใด กรุณาเพิ่ม หรือแก้ไขได้เลยครับ

แล้วผมจะรวบรวมเสนอ “ผู้ใหญ่” อีกครั้งหนี่งครับ

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ