เราต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่ออธิบายให้กลุ่มคนที่มาประท้วง เข้าใจเจตนารมย์อันดีที่มีเว็บ GoToKnow นี้ค่ะ

ช่วยกันคนละมือละไม้นะคะ ชี้แจงให้ผู้ประท้วงเข้าใจ