การงานที่ทำด้วยอาศัยวิชาความรู้ย่อมเจริญก้าวหน้าประสบผลสำเร็จได้ดีกว่างานที่ทำตามยถากรรมหรืออาศัยความชำนาญอย่างเดียว

        แต่ความรู้อย่างเดียวก็ยังไม่พอ ยังต้องรู้จักประสานสัมพันธ์กับหมู่มิตร คนอื่นๆ งานจึงจะราบรื่นสะดวกรวดเร็ว

        เท่านั้นยังไม่พอ ยังต้องอาศัยความสุจริต ทั้งกาย วาจา ใจ  และพ้นไปจากความลเอียงต่างๆ การงานจึงจะเรียบร้อย บรรลุเป้าหมาย และก่อประโยชน์แท้จริง สมดังพระบรมราโชวาทที่ตรัสว่า...

 "การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง สามารถในการประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นอีกอย่างหนึ่ง ทั้งสองประการนี้ ต้องดำเนินคู่กันไป และจำเป็นต้องกระทำด้วยความสุจริตกาย สุจริตใจ ด้วยความคิดความเห็นที่เป็นอิสระปราศจากอคติ และด้วยความถูกต้องตามเหตุผลด้วย จึงจะช่วยให้งานบรรลุจุดหมายและประโยชน์ที่พึงประสงค์โดยครบถ้วนแท้จริง"
-------------------------------------------------------------------------------------
 (พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๒๘)