ผมขอดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ตามรอยพระราชดำริของในหลวง  และจะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความดีงามตลอดไปครับ     <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">ด้วยระยะเวลาสี่ปีกับหนึ่งเดือน ผมได้เรียนรู้ทั้งศาสตร์วิชาชีพเฉพาะทาง ศาสตร์ของการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าด้วยอริยสัจสี่ พร้อมความมีศีล สมาธิ และปัญญา  ศาสตร์ของการเรียนรู้คนในหลายรูปแบบและรู้จักตัดสินใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความดีงาม ที่สำคัญผมกำลังจะกลับไปใช้ทุนรับใช้ประเทศไทย สร้างองค์ความรู้ที่มีประโยชน์ต่อคนไทยอย่างสุดความสามารถ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p></p>