แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ"การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์"

เจนจิรา
ความแตกต่างระหว่างร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
หัวข้อ การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์ จากการอ่านความแตกต่างระหว่างร่างกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ในหัวข้อ "การดักข้อมูลคอมพิวเตอร์" มีรายละเอียดดังนี้ 1.ฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ ผู้ใดกระทำการใดๆ โดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อล่วงรู้หรือดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ 2.ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้ใดกระทำด้วยประการใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู่อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับกรณีที่เป็นการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งเฉพาะของเจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ 3.ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๕๔๗/ ๒๕๔๘ ผู้ใดกระทำด้วยประการใดด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อดักรับไว้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู่อื่นที่อยู่ระหว่างการส่งในระบบคอมพิวเตอร์ และข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้น ซึ่งข้าพเจ้าคิดว่าในฉบับผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ จะกล่าวถึงเฉพาะการดักข้อมูลคอมพิวเตอร์เท่านั้นซึ่งยังไม่ครอบคลุม และกล่าวอย่างกว้างในการเรื่องของการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมายข้อนี้ ทำให้ฉบับผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่มรายละเอียดในส่วนของการดักข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และรายละเอียดการกระทำผิดเพิ่มขั้นคือการดักข้อมูลที่ทำความผิดจะต้องเป็นการดังข้อมูลที่มิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ และมิใช่การบังคับกับการดักรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ตามคำสั่งเฉพาะของเจ้าของข้อมูลคอมพิวเตอร์ส่วนบทลงโทษของทั้ง 2 ฉบับเหมือนกันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับส่วนฉบับผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๒๕๔๗/๒๕๔๘นั้นเหมือนกับฉบับที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 67832, เขียน: 17 Dec 2006 @ 18:24 (), แก้ไข: 18 Jun 2012 @ 18:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)