กฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

เจนจิรา
กฎหมาย
1.มาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่าวถึง ประชาชนผู้มีสัญชาติไทยมีความเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย 2.มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่าวถึง คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และวิทยุโทรคม เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ 3.มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กล่าวถึง ผู้ถูกฟ้องละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายมาตราดังกล่าว 4.มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กล่าวถึง บริษัท ชินคอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) , บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์เซอวิส จำกัด และ บริษัท ไอทีวี จำกัด เป็นกิจการที่ได้รับสัมปทานจากรัฐและเป็นสัญญาทางปกครองในรูปแบบสัญญาสัมปทานตามมาตราดังกล่าว 5.มาตรา 39 วรรคห้าของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กล่วถึง เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย 6.มาตรา 42 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 กล่าวถึง ผู้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองต้องเป็นผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือมีข้อโต้แย่งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง 7.ข้อ 101 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้ายวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2543 8.มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาดคี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและโทรคมนาคม ครั้งที่ 2

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 67818, เขียน: 17 Dec 2006 @ 17:55 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)