ถ้าหากว่าเจอข้อผิดพลาดนี้

Error
No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.

ในขณะที่พยายามนำเข้า (import) ไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน 2M (2048 bytes) เข้าในฐานข้อมูล MySQL โดยใช้ phpMyAdmin ให้ไปแก้ไฟล์ configuration ของ PHP โดยให้ไปเปลี่ยนตัวแปร

 ; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 2M

ถ้าหากต้องการให้อัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่เกิน 2M แต่ไม่เกิน 4M ก็ให้แก้เป็น

  ; Maximum allowed size for uploaded files.
upload_max_filesize = 4M

ใน phpMyAdmin และ PHP บนแพลตฟอร์ม Windows ให้ไปแก้ที่ไฟล์c:\windows\php.ini